Verbernes morfologi

 

Verber

Verbet er forudsætningen for sætningen. Uden verbum ingen sætning.

Verberne kan deles op på flere forskellige måder, fx således:

 

bullet

Fuldverber (der kan optræde alene i sætningen)

          der igen kan deles op i

 1. Regelmæssige verber (fx detect, owe, help)

 2. Uregelmæssige (fx spit, hold, give)

bullet

Hjælpeverber (der danner tider, aspekter og modalitet mm. for det verbum det knytter sig til.

                      Fx can, be, will, shall, do, have, may, must

Nogle hjælpeverber optræder også som fuldverber

1.1.1

Hvad er et verbum?

Verbernes former

Verberne findes i 7 morfologiske former (4 finitte og 3 infinitte)

bullet

infinitiv (play, love) (infinit)

bullet

imperativ (play, love) (finit)

bullet

præsens (-3 person singularis) (play, love) (finit)

bullet

præsens (3. person singularis) (plays, loves) (finit)

bullet

imperfektum (played, loved) (finit)

bullet

perfektum participium (played, loved) (infinit)

bullet

præsens participium (playing, loving) (infinit)

Finitte former er former der kan optræde som verballed i sætningen uden hjælpeverbum. De infinitte former kan ikke optræde som verballed.

Bemærk at der er morfologisk sammenfald mellem formerne infinitiv, imperativ og præsens (– 3 person singularis), og ved de regelmæssige verber mellem formerne imperfektum og perfektum participium.

1.1.2

Verbernes former

Verbernes tider

Verberne optræder i følgende tider: imperativ, præsens, imperfektum, perfektum, pluskvamperfektum og futurum

Enkle tider (imperativ, præsens og imperfektum)

De enkle tider udtrykkes vha et enkelt verbum

bullet

imperativ: Close the door

bullet

Præsens: She closes the door

bullet

Imperfektum: She closed the door

De sammensatte tider (perfektum, pluskvamperfektum, futurum)

De sammensatte tider dannes vha af temporale hjælpeverber

bullet

Perfektum: She has closed the door

bullet

Pluskvamperfektum: She had closed the door

bullet

Futurum: She will close the door

Skema over verbernes tider i aktiv

I aktiv findes verberne i to forskellige former: fremsættende tid og udvidet tid.

Udvidet tid dannes vha en form af verbet 'be' + præsens participium ( ing-form)


 
Fremsættende tid Udvidet tid
imperativ play (be playing)
Præsens (-3 person sing.) play am/are playing
Præsens 3 person sing. plays is playing
Imperfektum played was playing
Perfektum (-3 person sing.) have played has been playing
Perfektum 3 person sing. has played has been playing
Pluskvamperfektum had played had been playing
Futurum will/shall play will/shall be playing

Om betydningsforskel mellem fremsættende tid og udvidet tid se §1.2.13

1.1.3

Verbernes tider

3 persons -s

Regler for stavning i forbindelse med tilføjelse af endelser til verber (3 persons -s)

 1. I 3. person præsens singularis tilføjes endelsen -s til grundformen: hold holds, like likes, love loves

 2. Efter hvislelyd tilføjes endelse -es, hvis ordet ender på en konsonant, men kun -s hvis ordet ender på -e : wishwishes, matchmatches, flushflushes, riserises resizeresizes

 3. Til verber der ender på enkelt -o tilføjes også -es : vetovetoes, dodoes

 4. Verber der ender på y følger følgende regler:

bullet

konsonant + y + s => konsonant + ies : ally – allies, bully – bullies

bullet

vokal + y + s => vokal + ys : play plays, employ - employs

1.1.4

Regler for tilføjelse af -s

-ed endelsen

Regler for stavning i forbindelse med tilføjelse af imperfektum og perfektum participium endelser (-d, og -ed)

 

 1. Hvis verbets grundform ender på andet end -e, tilføjes endelsen -ed

 2. Hvis verbets grundform ender på -e, tilføjes endelsen -d

 3. Hvis verbets grundform ender på y følges samme regler som for endelsen -s herover

bullet

konsonant + y + ed → konsonant + ied : ally – allied, bully – bullied

bullet

vokal + y + ed → vokal + yed : play played, employ - employed

 1. Hvis verbet ender på en enkelt konsonant og en trykstærk stavelse, fordobles konsonanten: beg begged, vetvetted

1.1.5

Regler for tilføjelse af -ed

-ing  endelsen

Regler for stavning i forbindelse med tiføjelsen af ing-formen (-ing)

 1. Stumt -e bortfalder: rise rising, grace gracing

 2. Stumt -e bevares do ved verber der ender på -ye og -oe : hoe – hoeing, dye – dyeing

 3. Hvis grundformen ender på -ie, ændres denne til -y : diedying, lielying

 1. Hvis verbet ender på en enkelt konsonant og en trykstærk stavelse, fordobles konsonanten: beg begging, vetvetting

 2. Hvis verbet ender på -ic, ændres formen til -ick: traffic - trafficking

1.1.6

Regler for tilføjelse af -ing

Uregelmæssige verber (1) be, do, have
 

Be, do og have har alle uregelmæssige former som det fremgår af nedenstående skema


 
be have do
imperativ be have do
Præsens 1 person sing. (I) am have do
Præsens 2 person sing. (you) are have do
Præsens 3 person sing. (he, she it) is has does
Præsens 1, 2 og 3 pers. plur. (we, you, they) are have do
Imperfektum 1 person (I) was had did
Imperfektum 2 person (you) were had did
Imperfektum 3 person sing (he, she, it) was had did
Imperfektum 1, 2 og 3 pers. plur. (we, you, they) were had did
Perfektum participium been had done

De øvrige tider dannes ud fra de ovenstående former.

Om de sammentrukne former (It's o.lign ) se §10.1.6 (under udarbejdelse)

 

1.1.7

Uregelmæssige verber 1

be, do, have

Uregelmæssige verber (2) modalverber can, may shall, will, must og ought to

Modalverber findes ikke i infinitiv, men kun i præsens og imperfektum:

Præsens Imperfektum
can could
may might
must must
shall should
will would
ought to ought to
(dare) (dared)
(need) (needed)

Modalverberne bøjes ikke i person

Om de sammentrukne former (can't o.lign ) se §10.1.6 (under udarbejdelse)
 

Verberne need og dare fungerer både som modalverber og fuldverber. Som fuldverber bøjes de regelmæssigt.

Om modalverbernes brug se §1.2.23ff

1.1.8

Uregelmæssige verber 2

Modalverber

Uregelmæssige verber (3) Liste over uregelmæssige verber

Ved at klikke her får du en liste over de mest almindelige uregelmæssige verber.

 

1.1.9

Uregelmæssige verber 3

Liste over uregelmæssige verber

  Til eksamen (1 delprøve) prøves der ofte i de uregelmæssige verber.

Fejlsætning:

You do not know what he teached me

Det er din opgave at rette fejlen ( teached =taught) og forklare den. Forklaringen lyder: (Verbet) er uregelmæssigt.

1.1.10
 

 

Verbernes syntaks

 
  Transitiv, intransitiv og kopula

Bortset fra modalverberne kan verberne betydningsmæssigt/ indholdsmæssigt deles op i 3 slags: Verber der beskriver en handling (fx to do, to hit), verber der beskriver en tilstand (to be) og  verber der beskriver en ændring (to become).

Om modalverbernes semantik (betydning) se §1.2.23 ff

Syntaktisk kan verberne deles op i transitive verber (verber der tager objekt, fx He ate the food), intransitive verber (verber der ikke kan tage et objekt, fx He stood in the doorway) og kopula (verber der tager subjektsprædikat, fx He is king of the castle.)

En del verber kan både være transitive og intransitive.

1.2.1

Transitiv-intransitiv-kopula

  Infinitiv

Præsens infinitiv er verbets grundform: (to) hold

Præsens infinitiv passiv dannes vha (to) be + perfektum participium: (to) be held

Perfektum infinitiv dannes vha have + perfektum participium: (to) have held

Perfektum infinitiv passiv dannes vha have been + perfektum participium: (to) have been held

Infinitiv i de udvidede tider dannes vha be + -ing form af verbet: He may be holding it for someone - He may have been holding it for someone

1.2.2

Infinitiv

 

  Infinitiv med el. uden to

Reglerne for om infinitiv anvendes uden eller med to følger stort set de samme regler som for anvendelsen af dansk 'at'.

Hvis du er i tvivl, så check med ordbogen eller 'google'.

Her er hovedreglerne:

Uden to anvendes infinitiv:
 1. efter modalverber: can, may, must, shall og will, og efter need og dare når disse anvendes som modalverber: I can hear you - I shall love you always - You needn't tell me again
 2. Efter sanseverber i aktiv: hear, see: Fx I heard him move. (I passiv anvendes infinitiv med to: He was heard to move.) Se også § 1.1.13
 3. Efter visse verber har engelsk infinitiv uden to hvor man på dansk har infinitiv med to: I shall make him pay for this - (Jeg skal få ham til at betale for det)
 4. Nogle verber på engelsk har infinitiv med to hvor dansk har infinitiv uden at: I asked her to marry me - (Jeg bad hende gifte sig med mig)
 5. På engelsk kan man anvende infinitiv med to til at udtrykke hensigt, hvor man på dansk må anvende en præpositionsforbindelse eller en omskrivning: He went to the bank to get the money ( dansk: .. for at..)

1.2.3

Infinitiv med el. uden to

  Infinitiv eller ing-form

Efter sanseverber kan der anvendes både infinitiv uden to og ing-form efter samme regler som reglerne for anvendelse af udvidet tid (Se §1.2.13): They saw him move/moving

We saw the ship sink

We saw the ship slowing sinking

Om verber der kræver ing-form se §1.2.16

 

1.2.4

Infinitiv eller ing-form

 

  Præsens

Som hovedregler anvendes præsens som på dansk.

Undtagelser er:

Hvor vi på dansk anvender præsens om det fremtidige, anvender man på engelsk futurum (Se §§1.2.9 -1.2.12))

Jeg besøger dig i morgen - I shall visit you tomorrow

 

1.2.5

Præsens

  Imperfektum

Som hovedregel anvendes imperfektum på samme måde på dansk og engelsk

Bemærk: Jeg er født i 1948 - I was born in 1948

When were you born?

 

1.2.6

Imperfektum

  Perfektum

Som hovedregel anvendes perfektum på engelsk som på dansk

1.2.7

Perfektum

  Pluskvamperfektum

Pluskvamperfektum anvendes på engelsk som på dansk

1.2.8

Pluskvamperfektum

  Futurum

Fremtid udtrykkes på engelsk på flere måder

 1. med shall og will
 2. med be + ing-form
 3. med be going to
 4. Undertiden med præsens

 

1.2.9

Futurum

  Shall og will

Den mest almindelige måde at udtrykke futurum på er vha. modalverberne shall og will

Hovedreglen siger at shall anvendes i 1 person både sing. og plur. medens will anvendes i 2. og 3 person både sing. og plur.

I shall help you

You will meet a tall, dark stranger

He will be here tomorrow

Hvis der er tale om en trussel eller en spådom, er det ofte omvendt:

I will never tell a lie

They shall pay for this

Men generelt hersker der stor tilfældighed. Især i amerikansk engelsk er der tilbøjelighed til at bruge will i alle personer. Derfor vil du sandsynligvis heller ikke få rettet will til shall eller omvendt.

Sammentrækningen 'll bruges både om shall og will.

We'll meet again

Om anvendelse af sammentrækninger se §10.1.6

1.2.10

Shall og will

  Be going to mm.

Be going to udtrykker normalt noget uafvendeligt (a), en vilje (b) eller noget umiddelbart forestående (c).:

 1. It is going to rain
 2. I am going to go through with this.
 3. Watch out! It is going to blow!

Ofte er der ikke stor betydningsmæssig forskal på shall/will og be going to

I shall see to it tomorrow - I am going to see to it tomorrow

ing-form anvendes ofte til at angive fremtid om noget arrangeret:

I am flying to London tomorrow

således især ved tidsangivelser som i eksemplet ovenfor.

Be about to kan anvendes om det umiddelbart forestående:

You will have to hurry. She is about to leave.

1.2.11

be going to mm.

  Futurum eller præsens?

På engelsk kan man anvende præsens om det fremtidige som er planlagt:

The train leaves at 2.14 p.m.

The President is augurated in January

I betingelses- og tidsbisætninger anvendes præsens om det fremtidige (men futurum i hovedsætningen):

If you are late for work again tomorrow, I shall have to fire you

When he gets there, we shall all sing his praises

 

1.2.12

Futurum eller præsens

  Udvidet eller simpel tid

Om formerne i udvidet tid se § 1.1.3

Hovedregel:

Simpel tid bruges når fokus er på resultatet.

Udvidet tid bruges når fokus er på processen

Resultatet

Hvis fokus er på resultatet eller det afsluttede, bruges simpel tid

Processen

Hvis fokus er på processen og det uafsluttede, bruges udvidet tid

bulletom  det der gælder i al almindelighed:

It rains a lot in Scotland

bulletom det der plejer at ske, det der plejer at være tilfældet, om det gentagne

We always eat at 6.30

The earth moves around the sun

bullet Om det afsluttede

After visiting the church, we went on to the town hall

Victoria died in 1901

 

 

bulletom det der gælder i et begrænset tidsrum

It is raining outside

He is looking good

bulletom det der sker lige nu

What are you doing?

He was being groomed for a position right at the top

bulletom den handling der afbrydes af en anden handling

She was taking a bath when the telphone rang

What were you doing when he called?

 

   

En række verber anvendes normalt ikke i udvidet tid fordi de i deres betydning indebærer en proces. Det gælder

bulletSanseverber: hear, see, smell etc
bulletFølelsesverber: hate, love, like
bulletTænkeverber: understand, doubt, realize

Det er kun en hovedregel. Hvis processen ønskes understreget, er det muligt at bruge udvidet tid. Sammenlign de to nedenstående eksempler:

I finally realized what he was trying to do

I was slowly realizing what he was trying to do

I det første tilfælde er det gået op for personen hvad der er i gære. I det andet tilfælde er det først ved at dæmre.

 

1.2.13

Udvidet eller simpel tid

  Udvidet tid og tidsadverbier

Hvis tidsadverbier som always og never bruges i forbindelse med udvidet tid, bliver det ofte med en bibetydning af irritation eller misbilligelse (fordi simpel tid jo netop bruges om det gentagne og det der altid er tilfældet)

Every night he tells his children stories (simpel tid)

He is always telling stories (udvidet tid)

1.2.14

Udvidet tid og tidsadverbier

 

  Udvidet til i infinitte konstruktioner

I forbindelse med en række verber der styrer neksusforbindelser, især sanseverber, kan man i neksusforbindelsen vælge mellem infinitiv og ing-form:

We saw the ship sink in 5 minutes

We saw the ship slowly sinking to the bottom

Betydningsforskellen er den samme som når udvidet tid bruges i de finitte konstruktioner, altså henholdsvis resultat og proces.

 

1.2.15

Udvidet tid i infinitte konstruktioner

 

  ing-form

Udover til udvidet tid anvendes ing-formen:

bulletsom adjektiv (=dansk præsens participium )

It was a riveting experience

bulletefter præpositioner hvor vi på dansk har infinitiv

What do you have against celebrating our victory? (Om præp . + verbum se §7.2.1)

bulletved bestemte verber og adjektiver (Se de næste §§)

1.2.15a

ing-form

 

  ing-form ved bestemte verber

En række verber efterfølges af ing-form (på dansk ofte infinitiv). Hovedreglen er at hvis et verbum kan tage et objekt, kan det også efterfølges af ing-form

Enjoy, avoid, finish, give up, mind, consider, cannot help (=lade være med), stand (=udholde)

I enjoy doing the dishes!

How do we avoid being overlooked

He considered rebooting the computer

Hvis du er i tvivl om et verbum tager infinitiv eller ing-form, slå det op i ordbogen eller google det.

Nogle verber tager både ing-form og infinitiv med to:

Begin, like, prefer, love, start

I love to swim/swimming

She started to cry/ crying

Enkelte verber kan konstrueres både med ing-form og med infinitiv, men med forskellig betydning:

She stopped to look - Hun standsede for at kigge

She stopped looking - Hun holdt op med at kigge

1.2.16

ing-form ved bestemte verber

  Verbalkongruens 1

På dansk er personendelserne ens for alle tal og personer.

På engelsk er verbalendelserne ens for alle personer og tal i imperfektum ( med undtagelse af verbet be ( was-were)

I præsens adskiller 3 person singularis sig fra de øvrige ved at der tilføjes -s til grundformen (dette gælder ikke modalverber og hjælpeverber) (om ortografi og morfologi se § 1.1.4)

Den omstændighed at der skal være overensstemmelse mellem tallet i subjektet og verbet, kaldes kongruens.

The teacher never opens the windows

The pupils hate his lessons

Om et subjekt opfattes om singularis eller pluralis, afgøres af både den talendes samlede opfattelse eller fornemmelse af tal, af konkret grammatisk tal og af en række faste vendinger.

I den følgende paragraf er der en række eksempler

1.2.17

 Verbalkongruens 1

 
Hvis du vil øve dig i kongruens er her 3 øvelser:

øv 1 (let)

øv2 (alm. tekst)

øv3 (sværest)

Skema over hovedregler for verbalkongruens

 

Singularis

Pluralis

 
bulletSubjektet står i singularis

He loves his daughters

bulletSubjektet består af mere end ét led

Peter and Paula are married

bulletBrøker og regnestykker kan stå både i singularis og pluralis. Ved brøker vil tallet oftest afgøres af om delmængden er af noget der opfattes som tælleligt

2 and 2 make(s) 4

Two thirds of the year has/have passed

bulletVed number of finder man oftest pluralis

A number of scientists have looked into this problem

bulletVed a lot/lots of afgøres tallet af det efterfølgende substantiv

A lot of gas is wasted in slow or stalled traffic

Lots of money opens lots of doors

bulletNår there optræder som foreløbigt subjekt, afgøres verbets tal af det egentlige subjekt

There is one good reason for this

bulletVed relative pronominer afgøres tallet af korrelatet (det ord relativet refererer til)

This is the girl who says she loves you.

bulletAltid singularis ved pronominer der ender på -body og -one (se §5.2.22)

Everybody loves Saturday night

Has anyone seen him?

bullet Ved kollektiver er hovedreglen singularis, men der er vaklen (Se §2.2.4)

The audience was/were enthusiastic

bullet Ved either -or, neither -nor afgøres tal normalt af det sidste led

Neither the ministers nor the P.M. was on time

 

 

 
bulletSubjektet står i pluralis

His daughters love him

bulletHvis de to led kan opfattes som en enhed, bør man anvende singularis

Rum and Coke is popular in Cuba.

bulletBrøker og regnestykker kan stå både i singularis og pluralis

One third of the students were missing

Half the crew was/were drunk

 

 

 

bulletVed lot/lots of afgøres tallet af det efterfølgende substantiv

A lot of people admire Michael Jackson

Lots of students do their homework

bulletNår there optræder som foreløbigt subjekt, afgøres verbets tal af det egentlige subjekt

There are two good reasons for this

 

bulletVed relative pronominer afgøres tallet af korrelatet (det ord relativet refererer til)

These are the girls who are dancing tonight

 

 

 

bullet Ved kollektiver er hovedreglen singularis, men der er vaklen (Se §2.2.4)

My family are jerks

bullet Ved either -or, neither -nor afgøres tal normalt af det sidste led

Neither the P.M. nor his ministers were on time

bullet Altid pluralis ved visse kollektiver

The police are here

People are wonderful

 

Hvis du tænker over kongruensen, vil du sjældent være i tvivl. Næsten alle kongruensfejl er sjuskefejl.

Hvis du er i tvivl, google dit udtryk.

 

1.2.18

Verbalkongruens 2

 

  Til skriftlig eksamen (1. delprøve) prøves der næsten altid i kongruens. Det er din opgave at lokalisere fejlen, rette den og forklare den. Forklaringen lyder fx: Kongruensfejl.
1.2.19
  Omskrivning med do i spørgende og nægtende sætninger

På engelsk omskriver man med do i præsens, imperfektum og imperativ i følgende tilfælde:

 1. I spørgende hovedsætninger, med mindre subjektet er et spørgeord

Do you drink coffee?

Did you see him yesterday?

Whom did you give the  money to?

Men: Who gave you the money?  (spørgeordet er subjekt)

 1. I nægtende sætninger når nægtelsen hører til verbet

I do not like her much

He did not return the money

Don't go!

 1. I emfatiske sætninger for at understrege verbet

I do believe you

Do be kind!

He did return the money

 1. I sætninger med inversion (omvendt ordstilling) hvis en nægtende eller begrænsende udtryk indleder sætningen

Hardly did he see her before he fell in love

Not only do they cheat, but they also brag about it

 

Sammentrækninger

Do trækkes ofte sammen med nægtelsen især i talesprog: do not = don't, does not = doesn't

Om regler for sammentrækninger se §10.1.6

1.2.20

Do - omskrivning

  Verber der ikke omskrives med do

Omskrivning med do bruges ikke ved be, have og modalverberne (will, shall, can, must, may, ought (da disse jo ikke findes i infinitiv)). Om need og dare se §1.2.31

 

bullet Have omskrives aldrig med do når det er hjælpeverbum: Have you seen him lately? Når have fungerer som fuldverbum, kan man vælge at omskrive med do eller lade være: Have you (got) any cigarettes? Do you have any cigarettes?

Have omskrives med do i nægtende imperativ. Don't have another fit!

Have kan omskrives med do for emfase: Do have another piece! He did have another piece of cake.

 

bullet Be omskrives med do i nægtende imperativ : Don't be like that! 

I imperativ kan be omskrives med do for emfase: Do be nice!

 

1.2.21

Verber der ikke omskrives med do

  Efterhængte spørgsmål

Danske udtryk (gambitter) som 'ikke sandt' og 'vel' og 'ikke' udtrykkes på engelsk ved at verbet gentages med modsat fortegn. En negativ sætning har således et positivt efterhængt spørgsmål og vice versa.

Hvis verbet er et verbum der omskrives med do, erstattes verbet af do.

He gave her the money, didn't he? He didn't give her the money, did he?

Hvis verbet er et verbum der ikke omskrives med do, gentages verbet

He has forgotten his lines, hasn't he?

He must come tomorrow, mustn't he?

Hvis det efterhængte spørgsmål ikke omskrives fra positivt til negativt  får det en noget ændret betydning:

You took two pieces, did you?

You've done your homework, have you?

som betyder noget i retning af: Nå, så du har taget 2 stykker og Du har nok lavet dit hjemmearbejde, hva'?

 

1.2.22

Efterhængte spørgsmål

 

  Modalverbernes syntaks

Modalitet

En række verber, de såkaldte modalverber, findes kun i forbindelse med andre, evt. underforståede, verber i infinitiv. Verberne ændrer betydningen af de verber som de styrer i retning af evne, mulighed, tvang, nødvendighed og vilje

 

1.2.23

Modalitet

  Modalverberne findes kun i præsens og imperfektum ( Om formerne se §1.1.8)

Hvis man ønsker at anvende modalverber i andre former end præsens og imperfektum, må man foretage en omskrivning.

can (evne) = be able to

can, may (mulighed) = be possible

can, may (tilladelse) = be allowed to

will (vilje) = desire, want, be willing

must (nødvendighed) = have to, be obliged to

Eksempel:

At læse er noget man skal kunne: Reading is something you must be able to do

Han har aldrig måttet gå alene hjem fra skole: He has never been allowed to walk home alone from school

 

1.2.24

Modalverber

 

  Can, could

Bruges om: Evne, mulighed, tilladelse

 1. Evne: I can read, you moron -  I didn't know you could dance
 2. Mulighed: It can't happen here - It couldn't have been the butler.
 3. Tilladelse: Can I have a piece of cake - Could I borrow your car?

I det omfang man skelner, anses: Could I borrow your phone? for mere høfligt end Can I borrow your phone?

 

1.2.25

can, could

  May, might

Bruges om: usikker mulighed, tilladelse, ønske, manglende tilladelse (når brugt benægtet)

 1. Usikker mulighed: He might never return - He may be gone for ever.

Normalt anses might for en mindre grad af sandsynlighed end may, men i praksis er der ikke  meget forskel. He may/might call you again tonight.

 1. Tilladelse: May I park here? - Yes, you may

Might anvendes sjældent i denne betydning i hovedsætninger, undtagen som udtryk for en meget høj grad af høflighed. Derimod anvendes det i indirekte tale i fortid: He asked me if he might have a piece of cake.

 1. Ønske: May we all be lucky tomorrow
 2. Manglende tilladelse (høfligt forbud): You may not smoke in here

 

1.2.26

may, might

  Must

Bruges om: tvang, nødvendighed, forbud, begrundet antagelse.

 1. Tvang, nødvendighed: You must do your homework before you leave
 2. Forbud: He must never tell that to anyone - They mustn't use the engine
 3. Begrundet antagelse: He must have prepared it well - They must have seen me

Must er ens i præsens og imperfektum.  Must  bruges stort set aldrig i imperfektum undtagen i indirekte tale eller hvor det klart fremgår af sammenhængen at der er tale om imperfektum

He said that we must not use the dishwasher.

 

1.2.27

must

  Shall, should

Shall bruges til at danne futurum (se §1.2.10)

Derudover bruges shall om: opfordring, forslag, ønske. I imperfektum (should) også om: personlig mening, moralsk stillingtagen, mulighed og formodning

 1. Opfordring, forslag, ønske: Shall we dance? - Let's look at it again tomorrow, shall we?
 2. Mening, stillingtagen: We should all drink less - You shouldn't work so hard
 3. Mulighed, formodning: He should have been here by now - If I should die, think only this of me

 

1.2.28

shall, should

  Will, would

Will bruges til at danne futurum ( Se §1.2.10)

Derudover bruges will om: vilje, om iboende egenskab, om lovmæssighed, formodning, om det man plejer

 1. Vilje, mest i spørgende og nægtende sætninger: Will you help me? No, I will not
 2. Egenskab. lovmæssighed: Boys will be boys - This can will hold 2 gallons
 3. Om det man plejer/plejede: When we were kids, we would play in the dunes

 

 

1.2.29

will, would

  Ought to

Bruges om: forpligtelse, pligt

 1. Forpligtelse: You ought to go see your grandmother more often - Oughtn't I to boil the potatoes first

Ought to er ofte lig med should. I ovenstående sætninger kan should fint erstatte ought to.

Ought bruges kun i imperfektum hvis tiden fremgår af sammenhængen

I mindre dannede kredse omskrives ought to undertiden med do. You didn't ought to do that.

 

1.2.30

ought to

  Need, needed, dare, dared

Need og dare kan begge optræde både som modalverbum og som fuldverbum.

Som fuldverbum:

 1. Dare og need findes i alle verbalformer: He didn't dare to fight him (inf.) He had needed assistance (perf. part.)
 2. Dare og need kan tage objekt: You need a haircut
 3. Dare og need konstrueres med to: You did not need to repeat that

Som modalverbum:

 1. Dare og need findes kun i præsens og imperfektum
 2. Dare og need konstrueres uden to
 3. Dare og need kan ikke tage objekt

Eksempler:

He dared not tell the principal - He did not dare to tell the principal

I needn't look again - I do not need to look again

Need I care? - Do I need to care?

 

 

1.2.31

need, dare

  Used to

Used to kan betragtes som modalverbum fordi det ofte ikke omskrives med do.

Used to (+infinitiv) betyder 'plejede i fortiden, men er ophørt dermed'.

Used to findes kun i imperfektum (infinitiv ved omskrivning med did)

I used to smoke before we had children

I usedn't to be so fat  eller. I did not use to be so fat

Used to (imperfektum + infinitivsmærke) forveksles ofte med (to be) used to (adjektiv + præposition)

To be used to betyder 'at være vant til, at have prøvet det før'

I am used to being laughed at (jeg er vant til at man griner af mig)

I used to be laughed at (Der var engang man grinede af mig, men det gør man ikke mere)

Det danske udtryk 'plejer', 'plejede' oversættes bedst med adverbiet usually eller med be in the habit of eller begge udtryk

I usually have breakfast before before my 10 mile commute.

She was not usually a foolish woman

He was not usually in the habit of giving presents that were out of date

 

1.2.32

Særlige verber

used to + infinitiv

used to + ing-form

  Verber der ofte volder problemer: succeed

Succeed ( =lykkes) konstrueres på engelsk altid med in om det som lykkes for én og med en person som subjekt.

Dansk: Det lykkedes ham at bestige Mt. Everest. I den danske sætning er 'at bestige Mt. Everest' subjekt, 'ham' er dativobjekt.

Engelsk: He (subjekt) succeeded in climbing Mt. Everest (in = præp. som kræver substantiv eller ing-form)

Skriv følgende ind i din autokorrektur: succeed to >succeed in + ing form, succeeds to> succeeds in + ing form, succeeded to > succeeded in + ing form

1.2.33

Verber der ofte volder problemer: succeed

     
     
 

Substantivernes morfologi

 
  Substantiver

Substantiver betegner (1) konkrete ting og steder i virkeligheden eller fantasien (2) levende væsener (3) begreber

bullet Eksempler på ting og steder: house, London, printer, racket, space
bullet Eksempler på levende væsener: animal, shrimp, John, friend
bullet Eksempler på begreber: love, thought, laziness, idea, sex

Substantiver opdeles traditionelt i appellativer (fællesnavne) og proprier (egennavne)

Appellativer: mouse, chair, friendship, hardship, undulation

Proprier: Pretoria, John, Liz, the Titanic, the Bosphorus, Lady Gaga, Copenhagen

Substantiver deles syntaktisk op i tællelige og utællelige (se §2.2.2)

 

2.1.1

Substantiver

   

Numerus (tal)

Langt de fleste substantiver har forskellige former  i singularis og  i pluralis. Og langt de fleste substantiver danner flertal ved at tilføje -(e)s

 

Regler for stavning i forbindelse med tilføjelse af flertals -'(e)s til substantiver

 1. Normalt tilføjes -s alene: cat -cats, book- books,  chair-chairs

 2. Efter hvislelyd tilføjes endelse -es, hvis ordet ender på en konsonant, men kun -s hvis ordet ender på -e : wishwishes, matchmatches, kiss -kisses, rose - roses

 3. Substantiver der ender på y følger følgende regler:

bullet

konsonant + y + s => konsonant + ies : ally – allies, strategy– strategies, lady- ladies

bullet

vokal + y + s => vokal + ys : boy boys, ploy - ploys

bullet

I proprier sker der normalt ingen ændringer: Toby - Tobys

 1. Substantiver der ender på -o følger følgende regler:

bullet

Normalt tilføjes -es: potato - potatoes. negro - negroes

bullet

Ved vokal + o tilføjes -s: embryo - embryos, patio - patios

bullet

Ord der opleves som 'fremmede' og forkortelser tilføjer kun -s: dago - dagos, quarto -quartos, solo - solos, photo - photos, combo -combos

bullet

Bemærk: Twos and threes

bullet

Ved visse ord bruges begge former. (fx ghetto(e)s) Hvis i tvivl, google det.

 

2.1.2

Numerus, Tal

 

  Uregelmæssig pluralis 1 (f-ves)

Visse substantiver har uregelmæssig pluralis.

Følgende almindelige ord der ender på -f(e) har i pluralis -ves

 1. calf -calves
 2. half - halves
 3. loaf - loaves
 4. knife - knives
 5. wife -wives
 6. life - lives
 7. leaf - leaves
 8. thief - thieves
 9. self - selves
 10. sheaf - sheaves (neg)
 11. elf - elves
 12. shelf -shelves
 13. wolf -wolves

Nogle substantiver der ender på f(e) bøjes både efter ovenstående regler og regelmæssigt: fx hoof- hoofs el. hooves, dwarf- dwarfs el dwarves

Er du i tvivl, google det.

 

 

2.1.3

Uregelmæssig pluralis

f -ves

  Til eksamen (delprøve 1) prøves undertiden i uregelmæssige pluralisformer ( især f-ves). Det er din opgave at rette fejlen og forklare den. Forklaring lyder:  'x' har uregelmæssig pluralis.
2.1.3a
  Uregelmæssig pluralis 2

En række substantiver er ens i singularis og pluralis:

fx: aircraft, shot (hagl),crossroads, means

En række dyr er ens i singularis og pluralis:

fx: sheep, grouse, salmon, cod, deer (og mange flere) (Google el. check med ordbog)

2.1.4

Uregelmæssig  plur.

Uforandret pluralis

  Uregelmæssig pluralis 3

En række græske og latinske ord beholder ofte deres oprindelige pluralisformer især i videnskabelig sammenhæng

Græsk:

bullet  Crisis - crises, parenthesis - parentheses, diagnosis - diagnoses, analysis -analyses og mange flere
bullet Pheomenon - phenomena, stigma - stigmata

Latin:

bullet Nebula . nebulae /li:/, alga - algae
bullet Bacillus -bacilli /lai/, stimulus -stimuli, cactus -cacti/cactuses, magus -magi
bullet Appendix -appendices, index - indices/indexes
bullet Series -series og species -species er ens i i sing. og plur. (som på latin)

De ovennævnte er kun eksempler. I det fleste tilfælde vil din stavekontrol gøre dig opmærksom på fejlen hvis du bruger forkerte pluralisformer, og sandsynligvis komme med forslag til udbedring.

Også andre sprog bevarer deres oprindelige flertalsformer

Hebraisk:

bullet Cherub - cherubim/cherubs, kibbutz -kibbutzim

Italiensk

bullet Graffito - graffiti

Fransk

bullet beau -beaux, chateau - chateaux

 

 

2.1.5

Urelmæssig plur

Græske og latinske pluralisformer mm.

 

  Pluralis substantiver

En del substantiver findes (næsten) kun i pluralis:

trunks, scissors, tweezers, compasses, trousers og mange flere

Mange sådanne substantiver består fysisk af to dele (to ben i bukser fx)

Sådanne substantiver konstrueres med pluralis i verbet

Andre substantiver der normalt kun fines i pluralis er:

ashes, alms, thanks, goods, wares, wages, oats, pains m.fl. check med ordbogen.

2.1.6

Pluralis substantiver

  Pluralis af sammensatte substantiver

Ved sammensatte substantiver anbringes pluralis -s normalt efter sidste led:

dining-rooms, man-eaters, hate-mongers

Hvor substantivet er sat sammen med adverbialer, er det dog ofte substantivet der får pluralisendelsen:

mothers-in-law, sisters-in-law

 

2.1.7

Pluralis af sammensatte substantiver

  Pluralis af akronymer, forkortelser og talord

Akronymer ( ord der består at begyndelsesbogstaver af andre ord ) tager både -'s og -s i pluralis (fx finder manbåde NGOs og NGO's). Det almindeligste er uden apostrof.  Det gælder også talord når de skrives med tal

UFO's el. UFOs

Official list of all MP's elected to Labour's Shadow Cabinet (eller MPs)

1960's el. 1960s, (men Sixties)

2.1.8

Pluralis af akronymer, forkortelser,  talord  mm.

  Genitiv (Her behandles kun morfologisk genitiv (= -s genitiv)

Genitiv af substantiver i singularis dannes ved at tilføje 's

My uncle's car, yesterday's news, the dog's tail

Substantiver i pluralis der ender på -s, får ingen genitivsendelse, men genitiven markeres ortografisk ved at tilføje en apostrof efter ordet:

My uncles' cars, the girls' mother

Substantiver der ikke har -s i pluralis, tilføjer 's på samme måde som i singularis

The children's mother, the women's initiative

Proprier (personnavne) der ender på s, findes både med 's og blot med apostrof:

Charles's eller Charles', men normalt Socrates'

 

2.1.10

Genitiv

  Manglende eller forkert anbragt genitivs  -s er hyppigt forekommende i 'fejlsætninger'. Din opgave er at lokalisere fejlen og rette den.

Fejlsætninger:

 1. The cats paws were white
 2. I hate both my parent's rules
 3. I do not know what he want's.

Forklaringen lyder: (1) 'Det pågældende ord står i genitiv og kræver derfor apostrof' eller (2) Apostroffen i genitiven er forkert anbragt, eller (3) 's bruges i forbindelse med genitiv eller ved sammentrækning. Det er ikke tilfældet her.

2.1.11
 

Substantivernes syntaks

 
  Substantiver opdeles i proprier og appellativer

Propier betegner en en enkelt person,:ting, sted, og institution (eller grupper af sådanne): Justin Bieber, the Colosseum , the Titanic, Congress

Appellativer betegner at den benævnede ting tilhører en klasse: tree(s), car(s), money, love

Der skelnes ikke nødvendigvis skarpt mellem de to grupper.

Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav.

Om brugen af store bogstaver i øvrigt, se §10.1.5

 

2.2.1

Proprier og appellativer

(egennavne, fællesnavne)

  Tællelig og ikke-tællelig

De fleste substantiver er tællelige, dvs man kan sætte tal foran, anvende den ubestemte artikel og sætte dem i pluralis:

House - a house- two houses

Nogle substantiver er utællelige, dvs at de ikke findes i pluralis, og at der ikke kan sættes talord eller ubestemt artikel foran dem.

Money makes the world go round - Do you know what love is? - I want some water

De fleste ord der er utællelige på dansk, er også utællelige på engelsk, men der er en række vigtige undtagelser:

bullet Advice = råd
bullet bread = brød
bullet business = forretninger
bullet furniture = møbler
bullet information = oplysninger
bullet knowledge = kundskaber, viden
bullet money = penge
bullet news = nyheder
bullet progress = fremskridt

Da man ikke kan sætte ordene i pluralis, må man udtrykke mængde vha much el. a lot of, some og any:

They have a lot of furniture

We are finally making some progress

He jumped right into it without much knowledge of the situation

 

2.2.2

Tællelighed 1

  At tælle det utællelige

Hvis behovet opstår for at tælle substantiver der er grammatisk utællelige, må man anvende omskrivninger med tællelige størrelser som piece of, bit of  o. lign.

Jeg har ét råd til dig = I have one piece of advice for you

Han faldt over et møbel = He fell over a piece of furniture

Køb to brød = Buy two loaves of bread

 

2.2.3

Tællighed 2

 

Til skriftlig eksamen prøves der ret ofte i tællelighed><utællelighed i forbindelse med fejlsætninger. Opgaven består i at rette fejlen og forklare den, fx

Fejlsætning:

I have an information for you

rettes til: I have a piece of information for you el. I have some information for you

og forklaringen lyder fx: 'Information' er utælleligt, og udtrykket skal derfor omskrives med 'piece of' eller 'some'

 

2.2.3 a
  Kollektiver

En særlig klasse af substantiver udgøres af de såkaldte kollektiver. Et kollektiv er et substantiv der både kan opfattes om en enhed og som bestående af enkeltindivider.

Fx

Crew (besætning), audience, government, family, party

Sådanne substantiver kan konstrueres  både med singularis og med pluralis i verballeddet, alt eftersom man opfatter det centrale som helheden eller som de enkelte individer

Fx

The audience was/were still clapping and laughing

Hvis et relativt pronomen lægger sig til et sådant kollektiv, skal man vælge which hvis der tænkes på gruppen (og have singularis i verballeddet), men who hvis der tænkes på enkeltindividerne (og så naturligvis pluralis i verballeddet), som illustreret herunder.

I have been researching my family, which dates back to 1060

I pick up items for my family, who love to cook

Enkelte kollektiver har normalt kun verbet i pluralis. Det gælder police og people.

Quick, hide the stash, the police are here.

People are strange

 

2.2.4

Kollektiver

  Distributiv pluralis el. logisk pluralis

På engelsk er der en større tilbøjelighed end på dansk til at anvende pluralis hvor det anvendte ord logisk set er flertal.  Det gælder udtryk som:

De tog hatten af = They took off their hats

56 mennesker mistede livet = 56 people lost their lives

Du kan finde det på side 137-138 = You will find it on page(s) 136- 138

Hvor skal du skifte tog? = Where will you be changing trains ( NB: altid ved 'change')

Jeg skifter kæreste lige tit som jeg skifter håndklæde = I change girl-friends like I change towels

 

2.2.5

Distributiv pluralis

  Substantiver brugt som adjektiver

I en række udtryk hvor substantivet anvendes adjektivisk foranstillet (attributivt), har man på engelsk singularis:

A ten-foot pole, a five-pound note, a 5-year-old boy

Hvis substantivet står prædikativt, anvendes naturligvis pluralis

The pole is ten feet long - He paid five pounds - The boys is 5 years old

Bemærk også brugen af bindestreger i sådanne udtryk.

 

 

2.2.6

Substantiver  i singularis brugt som adjektiv

     
  - s genitiv

Om genitivs morfologi se §2.2.10

-s genitiv bruges attributivt som et foranstillet adjektiv

 1. Ved personer og kollektiver:Peter's friends, my parents' divorce, the government's decision
 2. Ved højerestående dyr: My cat's pillow, the whale's song
 3. Ved geografiske proprier: Germany's defeat in the finals, Sweden's export
 4. Ved målebstemmelser: Two hours' walk, a week's vacation, it is all in a day's work

 

 

2.2.7

- s genitiv

 

 

 

  of genitiv

of genitiv bruges

 1. Ved ting: The roof of the barn - the hood of the car
 2. Ved substantiverede adjektiver: the problems of the rich - They are hanging men and women for the wearing of the green
 3. Hvis der er mulighed for misforståelser i forbindelse med relativ sætning: The mother of the girl I am going to marry (The girl's mother I am going to marry ville blive opfattet som om man gifter sig med moderen)

 

2.2.8

of genitiv

 

  -s genitiv eller of genitiv

Mange gange er der ikke megen forskel på betydning om man anvender of genitiv eller -s genitiv. I eksemplet herunder

Shakespeare's works el. the works of Shakespeare

er der praktisk talt ingen forskel. Nogle vil hævde at der første fremhæver works, medens det sidste fremhæver Shakespeare. I eksemplet herunder

tomorrow's car el the car of tomorrow

har man måske en fornemmelse af at 'of tomorrow' ligger lidt længere ude i fremtiden en 'tomorrow's'

I eksemplet My father's arrival - the arrival of my father er der praktisk talt ingen forskel. Om man foretrækker det ene eller det anden, vil ofte afhænge af sætningens øvrige konstruktion. Sidstnævnte er dog langt en almindeligste.

Hvis du er i tvivl, så google.

 

2.2.9

s genitiv el. of genitiv

  Ved brugen af genitiv ved substantiver der indeholder en handling, er der ofte to muligheder for betydning. Udtrykket Caesar's murderers fx kan både betyde at Caesar er agens, altså den handlende person, mao at morderne  myrder for Caesar (subjektiv genitiv). Imidlertid kan Caesar også være patiens, dvs den person handlingen går ud over = logisk objekt  (objektiv genitiv).

For at undgå en sådan tvetydighed foretrækker man of genitiv når der er tale om objektiv genitiv. The murderers of Caesar kan ikke misforstås, men kun betyde at nogle myrder Caesar. Sml.

The sinking of the Bismarck (nogle sænker Bismarck)

The Taking of Pelham 123 (filmtitel, terrorister tager Pelham)

Conquest of the Planet of the Apes (filmtitel)

Men ikke konsekvent

Invasion of the Body Snatchers (filmtitel, det er body snatchers der invaderer)

 

 

2.2.10

-s genitiv el. of genitiv

subjektiv og objektiv genitiv

  Udtryk som He is a friend of my father's kaldes dobbeltgenitiv. Tanken er tilsyneladende at der er underforstået et støtteord (of my father's friends)

Eksempel

bullet A car of my uncle's
bullet I met another boyfriend of Lucy's yesterday.

Der er ikke krav om dobbeltgenitiv. Man kan godt sige og skrive: A friend of my father - He is a cousin of the Queen

 

2.2.11

Dobbeltgenitiv

  Genitiv anvendes ofte mere eller mindre stedsbetegnende.
bullet Have you been to the baker's
bullet I spent the night at my uncle's

Tanken er at der er underforstået et substantiv (fx shop eller house)

2.2.12

'lokativisk  genitiv'

     
  Adjektivernes morfologi  
  Adjektiver lægger sig til substantiver eller substantiviske størrelser.

Adjektiver bøjer på engelsk ikke i køn eller tal ( i modsætning til fx dansk)

En rød rose er pæn = A red rose is beautiful

Røde roser er pæne = Red roses are beatiful

 

3.1.1

Adjektiver bøjes ikke i køn og tal

  Adjektivernes komparation

Adjektiver kompareres (gradbøjes) i 3 former: positiv, komparativ og superlativ. Komparativ og superlativ dannes ved at tilføje henholdsvis -er og -est til stammen. Hvis stammen i forvejen ender på -e, bortfalder dette:

Positiv

Komparativ

Superlativ

tall

taller

tallest

nice

nicer

nicest

big

bigger

biggest

dirty

dirtier

dirtiest

gay

gayer

gayest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk følgende:

bulletVed trykstærk udlydende konsonant fordobles konsonanten: (big -bigger).
bulletVed udlydende -y ændres y til i (creepy - creepier), med mindre der står en vokal foran (grey-greyer)

 

3.1.2

Adjektivernes komparation

  More og most

En anden måde at danne komparation på at ved at bruge more og most:

Positiv

Komparativ

Superlativ

beautiful

more beautiful

most beautiful

exceptional

more exceptional

most exceptional

Hovedregler for valg af  -er -est eller more most komparation:

bulletEnstavelsesord kompareres med -er - est
bulletAdjektiver med 3 eller flere stavelser kompareres med more og most
bulletAdjektiver med 2 stavelser: Hvis de ender på -y, -ow, -le eller har tryk på sidste stavelse, kompareres med -er -est (holy -jolier, narrow - narrower,  able - abler, )
bulletAdjektiver med 2 stavelser. De øvrige kompareres med more  og most.(og det er langt de fleste, fx modern - more modern)

 

3.1.3

Komparation med -er -est eller med more og most

  Uregelmæssig komparation

Nogle adjektiver har helt uregelmæssig komparation. De er angives i skemaet herunder

Positiv

Komparativ

Superlativ

bad, ill

worse

worst

far

farther/further

farthest/furthest

good, well

better

best

late

later/latter

lastest/last

little

less, lesser

least

much, many

more

most

near

nearer

nearest/next

old

older/elder

oldest/eldest

Om brugen af disse se §3.2.7 ff

3.1.4

Uregelmæssig komparation

     
 

Adjektivernes syntaks

 
  Adjektiver lægger sig til substantiver eller substantiviske størrelse på 2 måder

Semantisk kan adjektiver anvendes beskrivende eller begrænsende: (1) Beskrivende om egenskab der knytter sig til et substantiv, fx a wonderful experience, (2) begrænsende eller kategoriserende, fx an economic survey., a live show

Normalt kan kun beskrivende adjektiver gradbøjes og anvendes i forbindelse gradsadverbier ( fx. very, much). I eksemplet herover giver a very wonderful experience god mening, men a very economic survey el. a more economic survey fremstår meningsløst.

I praksis kan mange adjektiver optræde både som beskrivende om som begrænsende efter sammenhængen:

bullet original sin (kun begrænsende: more orignal giver ingen god mening)
bullet He is a very original painter (beskrivende: derfor kan graden af originalitet udtrykkes)

 

3.2.1

Adjektivernes funktion

beskrivende eller begrænsende

  Attributiv og prædikativ

Alle adjektiver er enten brugt attributivt eller prædikativt. At et adjektiv er brugt attributivt betyder at det lægger sig direkte til et substantiv

a nice girl

a strange and wonderful story

At et adjektiv er brugt prædikativt betyder at det står som prædikatsled (omsagnsled)

the girl is nice

the story is strange and wonderful

Undertiden kan adjektivet stå som 'frit prædikat', dvs som prædikat uden kopula (= uden 'er')

always smiling and happy, she exudes joy

he looked at her awestruck

 

3.2.2

Attributiv og prædikativ 1

  De fleste adjektiver kan bruges både prædikativ og attributivt. Imidlertid er der en række adjektiver der normalt kun bruges prædikativt. Det gælder fx

afraid, alike, alone, asleep, ashamed, blotto, content, drunk, ill, well (= rask)

Ønsker man at anvende disse adjektiver attributivt, må man finde alternativer: The beaty is asleep - a sleeping beauty, he is not well - he is a healthy man, he is very ill - a very sick man

3.2.3

Attributiv og prædikativ 2

     
  Substantiverede adjektiver

Adjektiver kan på engelsk ikke i samme grad som på dansk anvendes substantiveret. På engelsk er brugen begrænset til:

 1. at udtrykke et abstrakt almenbegreb:Are you afraid of the dark - Be realistic, demand the impossible!
 2. at referere til en gruppe eller alle som har den pågældende egenskab til fælles: The very rich are different from you and me - How should the problems of the homeless be handled? The Night of the Undead, It is the blind leading the blind
 3. Enkelte adjektiver kan referere til enkeltpersoner. Det drejer sig om: The accused, the deceased, the departed,

Hvis man på engelsk ønsker at anvende et adjektiv om en enkelt person eller genstand, må man (1) anvende et støtteord eller (2) erstatte adjektivet med et substantiv.

 1. Ham den kloge - the smart guy, tag den gule - take the yellow one, det eneste jeg ønsker - the only thing I want,  to rødhårede - two red-haired girls -"There's a green one and a pink one / And a blue one and a yellow one"  (Malvina Reynolds,1962)
 2. Solbadende på en strand i Rusland - Sunbathers at a beach in southern Russia, De handlende- the shoppers

3.2.4

Substantiverede adjektiver 1

  Til skriftlig eksamen prøves der undertiden i anvendelse af støtteord i forbindelse med adjektiver.

Fejlsætning: I chose the red but can change my mind to the black , if I want

Rettet: I chose the red one but can change my mind to the black one, if I want

Forklaringen lyder: På engelsk kan ikke adjektiv ikke bruge alene om enkeltpersoner eller ting, men kræver et støtteord, fx 'one'.

3.2.5
 

Nationalitetsbetegnelser

En række nationalitetsbetegnelser der ender på -ch eller -sh bruges som andre adjektiver. Dvs at de kan bruges om hele nationen:

The Irish, the Dutch, the English, the French

Hvis man ønsker at referere til et enkeltindivid må man tilføje støtteordet -man eller -woman, som skrives sammen med adjektivet

An Irishman, a Dutchman, two Englishmen

En række nationalitetsbetegnelser har sammenfald mellem den adjektiviske og den substantiviske form:

Swiss cheese, a Swiss,  two Swiss, the Japanese, two Japanese

Det gælder alle dem der ender på -ese

En række nationalitetsbetegnelser ender på -ian. For dem gælder det at de i substantiveret form optræder som almindelige substantiver ( at de altså kan sættes i pluralis med -s)

Italian food, an Italian, two Italians, the Tanzanians

også German, American, Greek m. fl. tilhører denne gruppe:

Beware of Greeks bearing gifts, The Quiet American,

Endelig er der en række nationalitetsbetegnelser med forskellige former som henholdsvis adjektiv og substantiv.

Danish a Dane, the Danes
Finnish a Finn, the Finns
Jewish a Jew, the Jews
Polish a Pole, the Poles
Swedish a Swede, the Swedes
Spanish a Spaniard, the Spaniards (el, the Spanish
Turkish a Turk, the Turks
   
Er du i tvivl om brugen af nationalitetsbetegnelser, så slå det op eller google det.

Alle nationalitetsbetegnelser skrives med stort, også selv om det 'nationale' stort set er forsvundet:

French fries, Dutch courage,in Australia, we eat Danish for breakfast.

Om stort bogstav se §10.1.5

3.2.6

Nationalitetsbetegnelser

  Komparation

Om de morfologiske former se §§3.1.2 -3.1.4

Komparativ bruges til sammenligning ofte med anvendelse af 'than':

Peter is taller than John -The film is much better than the book

Superlativ anvendes til at angive den højeste grad af en givet egenskab

That has got to be the dumbest remark ever - the clammiest actor alive (om Mads Mikkelsen)

 

3.2.7

Komparation

  Sammenligning mellem 2

Ved sammenligning af to størrelser bruger man i formelt sprog komparativ i stedet for superlativ

Who is the taller of the two? -  Who is smarter, men or women?

3.2.8

Sammenligning mellem 2

  Absolut komparativ og absolut superlativ

På dansk anvender man komparativ til an angive en forholdsvis høj grad: En ældre dame - en yngre mand - en bedre middag - en længere køretur

Det gør man aldrig på engelsk. Ønsker man at udtrykke noget tilsvarende, må man anvende positiv (1. grad) evt. med modificerende adverbium, eller et andet adjektiv.

An old/elderly lady - a (rather) young man - a (comparatively, rather)) fine dinner - I have just been on a longish drive with my Alfa

Absolut superlativ

Absolut superlativ angiver en meget høj grad af noget. (Findes kun meget sjældent på dansk, fx 'fedest')

That was most kind of you (dansk= meget venligt)

I was roused by a most horrible noise (dansk= ganske skrækkelig)

 

 

3.2.9

Absolut komparativ

Absolut superlativ

  Latinsk komparativ

En række oprindeligt latinske komparativ bruges som absolut komparativ, altså i betydningen en forholdsvis høj grad: A minor poet - a superior meal - an inferior whisky

Sådanne latinske komparativer behandles som positiv og kan ikke bruges til sammenligning med 'than', men godt med 'to'

This wine is better than Moscota sweet

This wine is inferior to the Colson Canyon of the same vintage

 

3.2.10

Latinsk komparativ

  Til skriftlig eksamen vil der kunne forekomme fejlsætninger med absolut komparativ:

Fejlsætning:

Cooking a better dinner is reliant upon knowing the preferences of your guests.

som rettes til :

  Cooking a good dinner is reliant upon knowing the preferences of your guests

og forklaringen lyder: På engelsk anvender man ikke absolut komparativ.

3.2.11
     
 

Adverbiernes morfologi

 
  Adverbier

Mange engelske adverbier dannes vha tilføjelsen -ly.

dark- darkly, fine -finely, handsome - handsomely

Hvis adjektivet ender på konsonant + y + ly → konsonant +  i + ly

easy easily, happy happily, merry merrily

Hvis adjektivet ender på vokal+ y + ly → vokal +  y + ly

coy coyly

Undtagelser fra ovennævnte regler: gay gaily, shy shyly, sly slyly

Hvis adjektivet ender på -le, bortfalder -le

able ably, horrible horribly

Hvis adjektivet ender på -ll, tilføjes kun -y

full fully,

Hvis adjektivet ender på -ic dannes adverbiet normalt ved med -ically

majestic majestically , historic historically

men man møder også de andre former. Google det.

Hvis adjektivet ender på -ly danner man normalt ikke adverbium, men omskriver.

He had a friendly smile ( adjektiv) He smiled in a friendly manner (også adjektiv)

 

4.1.1

Adverbier

  Adverbiernes komparation

I det omfang adverbier kan kompareres, sker det efter samme regler som for adjektiver.

Adverbier der ender på -ly kompareres med more og most: easily - more easily - most easily

Mange adverbier grad bøjes af naturlige årsager ikke, fx tids- og stedsadverbier: now, here

4.1.2

Adverbiernes komparation

     
 

Adverbiernes syntaks

 
  Adverbier: definition

Adverbier defineres først og fremmest efter hvad de lægger sig til i sætningen.

Adverbier lægger sig til verber, adjektiver og andre adverbier. Derudover kan en række adverbier være forholdsvist løst tilknyttet til enten dele af eller hele sætninger. Ved en sætningsanalyse vil adverbierne normalt være de dele der ikke er andre led. Se mere om at skelne mellem adverbier og adjektiver i §4.2.13

4.2.1

Adverbier: definition

  Adverbier: Semantisk opdeling

Adverbier kan inddeles efter betydning og funktion i:

 1. Mådesadverbier: slowly, well, suspiciously
 2. Stedsadverbier: here, there, everywhere
 3. Tidsadverbier: now, then, always, long, immediately
 4. Gradsadverbier: very, much, extremely, enormously
 5. Sætningsadverbier: probably, naturally, unfortunately

En sådan inddeling er hverken skarpt afgrænset eller særlig præcis, men især mht adverbiets stilling er der praktisk at foretage en sådan.

4.2.2

Adverbier: Semantisk opdeling

 

  Mådesadverbier

Mådesadverbier angiver måden hvorpå en given handling sker. Mådesadverbier lægger sig til verbet og kvalificerer verbets handling. Mådesadverbier står normalt efter verbet.

The baby cried hysterically - I slept really well last night

Mådesadverbier kan også anbringes foran verbet,  men i sådanne tilfælde fornemmer man at adverbiet til dels er knyttet til hele sætningen, hele situationen, ud over til verbet. Sammenlign:

He quickly spoke - He spoke quickly

Det første eksempel betyder at det varede ikke længe inden han talte. Det andet eksempel angiver hastigheden på talen.

Hvis verbet har et objekt el. anden bestemmelse, anbringes mådesadverbiet enten foran verbet eller efter objektet. Man må aldrig anbringe et adverbium mellem verbum og objekt.

Facebook ceremoniously launched its new Profile - Ceremoniously he took her hand -The captain took her hand ceremoniously and kissed it in a pompous way

Eksemplerne herover illustrerer adverbiets 3 gængse placeringer.

 

4.2.3

Mådesadverbier

  Stedsadverbier

Stedsadverbier angiver stedet for handlingen. De placeres normalt efter verbet,

I have never seen her there - Good girls go to Heaven. bad girls go everywhere.- Why don't we go back up?

En del ord kan bruges både som stedsadverbier og som præposition.

Let's go back up the hill to find Lou

4.2.4

Stedsadverbier

  Tidsadverbier

Tidsadverbier placeres normalt i begyndelsen eller slutningen af sætningen:

Tomorrow we shall go to the beach - We shall go to the beach tomorrow

Jo længere tidsadverbiet er, desto større tilbøjelighed til at anbringe det først eller sidst i sætningen.

Korte tidsadverbier anbringes ofte inde i sætningen lige før verbet (med mindre verber er en form at verbet  to be, hvor det anbringes efter verbet)

I always eat breakfirst before my workouts - Apparently they now sell it at superstore

I am always tired  - We are now fully prepared

 

4.2.5

Tidsadverbier

  Gradsadverbier

Gradsadverbier lægger sig til et adjektiv eller et andet adverbium. Gradsadverbiet står normalt umiddelbart foran det ord det lægger sig til.  Gradsadverbier siger noget om graden eller mængden af det ord det lægger sig til.

She sings extremely well -The new iPhone is too expensive  - He was quite mad - He's got some very interesting friends too

Enkelte gradsadverbier står oftest efter det ord det kvalificerer

Are you warm enough? - I am not warm at all

 

4.2.6

Gradsadverbier

  Gradsadverbier 2 very og much

Very bruges til forstærke (1) adjektiver, (2) adverbier i positiv ( 1. grad) og (3) til at forstærke verber i participium (kort  og lang tillægsform)

 1. I have always had very red cheeks and blush easily
 2. Food to avoid to lose weight very quickly
 3. I have a friend who is very spoiled - the host was very accommodating

Much bruges til at forstærke (1) adjektiver og (2) adverbier i komparativ og (3) ved participier hvis disse opfattes mere som verbum end som adjektiv (sjældent)

 1. He is much younger that his brother
 2. I had hoped to finish it much sooner
 3. She was much admired by her fellow artists (eller very)

Ved latinske komparativer bruges både much og very afhængig af i hvilket omfang der er tale om (1) absolut komparativ eller (2) ægte sammenligning

 1. An IQ score in the range of 131 to 140 is classified as very superior intelligence
 2. There is no doubt it is much superior to the other keyboards

men denne hovedregel følges ingenlunde altid

Much eller very much anvendes ved verber

Many espresso aficionados (very) much prefer to use a manual espresso maker

 

4.2.7

Gradadverbier 2

Very og much

  Sætningsadverbier

Sætningsadverbier lægger sig ikke til et bestemt ord i sætningen, men farver hele sætningen. Det kan ikke altid med sikkerhed afgøres om et adverbium er et sætningsadverbium eller en anden type. og både gradsadverbier, tidsadverbier og andre adverbier kan anvendes som sætningsadverbier.

Sætningsadverbier står normalt først i sætningen eller lige før verbet:

Unfortunately we were late -Obama unfortunately stopped short of openly endorsing same-sex marriage

men også  andre steder i sætningen, undertiden adskilt med komma:

Luckily, the police came right away - Hormonal vulnerability is the situation, unfortunately, faced by most women at one time or another during their lives

 

4.2.8

Sætningsadverbier

  Adverbiets placering efter 1. hjælpeverbum

Se også de følgende §§

I sætninger med hjælpeverbum står adverbiet normalt lige efter første hjælpeverbum:

This would naturally have been the case -Which planet has occasionally been identified as a ufo? -The warm spring sunshine has quickly turned blazing hot

 

4.2.9

Adverbiets placering

Hjælpeverbum

 

  Adverbiet placering ved infinitiv og -ing form

Hvis adverbiet lægges sig til en infinitiv gælder stort set det samme regler som når verbet knytter sig til et finit verbum: Adverbiet sættes umiddelbart før eller efter det ord et knytter sig til.

Avoid suddenly falling silent, keep things going -You want to try and avoid jumping suddenly from one point to another

Nogle mener at man ikke bør anbringe adverbier mellem to og infinitiven, Den regel kan du godt tillade dig at ignorere.

Is it necessary to fully understand the Gospel to go to heaven? (mellem to og infinitiv)

The dog wagged his tail, seeming to understand fully what Wade was saying (efter infinitiv)

We haven't even yet begun fully to understand the cause of climatic change? (før to)

4.2.10

Adverbiet placering

Infinitiv og -ing form

  Længere adverbiers placering

Et længere adverbielt led placeres normalt ikke mellem subjekt og verbum og aldrig hvis subjekt er et personligt pronomen. Det anbringes i stedet først eller sidst i sætningen

Imagine my surprise when a few years later he had turned into Captain Trips (Sml. dansk: ..

 We've just taken delivery of 16 new display panels, which against all odds I managed to get mounted on the walls yesterday

The result is a service which under no circumstances you can afford to be without (Sml. dansk: ...som du under ingen omstændigheder har råd til.

When I returned a few years later, I was quite disappointed to find a bridge had been installed ( Sml. dansk: Da jeg nogle få år senere vendte tilbage...)

 

 

4.2.11

Længere adverbiers placering

  Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves undertiden i længere adverbiers placering.

Fejlsætning:

When I a few years later returned, I was quite disappointed to find a bridge had been installed

Fejlen rettes til (se § herover) og forklaringen lyder fx: På engelsk må man ikke anbringe et længere adverbielt led mellem et pronominalt subjekt og dets verbum

Der kan også bliver prøvet i adverbiets stilling andre sammenhænge:

Fejlsætning:

He  took suddenly the glass from her little pale hand

Rettes til: He suddenly took the glass from her little pale hand. Og forklaringen lyder: På engelsk må man ikke anbringe et adverbium mellem verbet og dets objekt.

 

4.2.12
  Adverbium eller adjektiv

Adjektiver står altid enten prædikativt eller attributivt ( se §3.2.2)

Hvis du analyserer sætningen, og ordet du er i tvivl om, ikke står prædikativt eller attributivt, er der en god chance for at det er et adverbium

Sætningerne

She is a wonderful singer og She sings wonderfully

indeholder stort set de samme informationer. Men i det første tilfælde er lægger wonderful sig som attributivt adjektiv til singer. I det andet tilfælde lægges (mådes)adverbiet wonderfully sig til verbet sings

Et par verber har på engelsk adjektivisk konstruktion hvor  vi på dansk har adverbiel konstruktion. Det gælder verberne  smell, sound og taste. Det betyder at disse verber i praksis fungerer som kopula

The cake smelled really good and chocolatey (sml. Kagen lugtede godt)

The music sounded wonderful (sml, Musikken lød vidunderligt)

He makes the world taste good (sml.Han får verden  til at smage godt)

 

4.2.13

Adverbium eller adjektiv

Taste, smell and sound

  Adverbium eller adjektiv: than og as

Efter than og as bruges adjektivisk form:

She seems happier than usual - As usual we shall be participating in the Elizabethan Market

4.2.14

Adverbium el. adjektiv

than og as

  Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves næsten hver gang i adjektiv contra adverbium

Fejlsætninger:

 1. He was serious hurt in the incident
 2. Sarah Palin is a very controversially figure with both conservatives and liberals

Rettes til: (1) He was seriously injured in the incident. Og forklaringen lyder: 'Seriously' er et adverbium der lægger sig til 'hurt'

Rettes til (2): Sarah Palin is a very controversial figure with both conservatives and liberals. Og forklaringen lyder: 'Controversial' er et attributivt adjektiv der lægger sig til 'figure'.

4.2.15
     
 

Pronominernes morfologi

 
  Personlige pronominer og possessive pronominer

Her er en oversigt over de personlige pronominers  former.

    Nominativ/ subjektsform akkusativ/ objektsform Genitiv/possessive former, adjektivisk   Substantivisk
Personlige pronominer singularis 1. person I me me mine
2. person you you your yours
3 person
      mask he him his his
      fem she her her hers
      neut. it it its
Personlige pronominer pluralis 1. person we us our ours
2. person you you your yours
3. person they them their theirs

5.1.1

Personlige pronominer

og possessive pronominer

  Refleksive pronominer (self-selves formerne)
     
Refleksive pronominer singularis 1. person myself
2. person yourself
3 person  
      mask himself
      fem herself
      neut. itself
Personlige pronominer pluralis 1. person ourselves
2. person yourselves
3. person themselves

Bemærk at self-formerne altid skrives i ét ord. Hvis du ønsker at undgå fejl, skriv dem evt. ind i din autokorrektur i Word eller OpenOffice

5.1.2

Refleksive pronominer

(self-selves formerne)

  Demonstrative pronominer

De demonstrative pronominer hedder this, that og i pluralis these og those

Til de demonstrative henregnes også so, such, the same, the former og the latter

5.1.3

Demonstrative pronominer

  Relative pronominer

De relative pronominer er who, whom, whose, which, that og as

Om disses brug se §5.2.15

5.1.4

Relative pronominer

  Spørgende pronominer

De spørgende pronominer who, whom, whose, which og what

5.1.5

Spørgende pronominer

  Indefinitte pronominer (ubestemte)

some, somebody, someone, something

any, anybody, somebody, anything

no, none, nobody, no one, nothing

every, everybody, everyone, everything

each, all, one, other, either, neither, both

Om brugen af disse se §§ 5.2.21 ff

 

5.1.6

Indefinitte pronominer

 

Pronominernes syntaks

 
  Personlige pronominer: Nominativ og akkusativ

Om formerne se § 5.1.1

De personlige pronominer bruges stort set som på dansk.

Nominativ (subjektsformerne) anvendes når pronominet er subjekt:

I love you -  You surprise me - He is pissed - We are never late

Når pronominet er subjektsprædikat anvendes, i modsætning til på dansk, undertiden nominativ, især i formelt sprog

It is I

men i talesprog, som på dansk, objektskasus: It's me

Når pronominet er objekt, dativobjekt eller styrelse for en præposition, bruges akkusativ (objektsform)

If you don't think you can afford me, make an offer - He gave her a ring - Will you do that for me? -

 

5.2.1

Personlige pronominer

Nominativ og akkusativ

  Personlige pronominer, køn: He, she og it

I 3 person skelnes som på dansk mellem køn: he, she og it, refererende til den omtalte naturlige køn. Hvis kønnet er underordnet, kan der anvendes it om baby og child o.lign.

Imidlertid anvender man hyppigt køn også om ikke kønnede væsener og genstande. Det gælder:

 1. Undertiden om dyr når kønnet ønskes fremhævet, eller det er et dyr man føler sig knyttet til::Hope he's a shootable cat - The female mosquito is very picky about where she lays her eggs.Hvis kønnet er ligegyldigt anvendes oftest it
 2. Undertiden om skibe,fly og biler:The Arizona had 1.4 million gallons of fuel on board when she went down -The Spruce Goose went hurtling out of the water and she increased her angle of attack to about 35 degrees.-Congrats on the new car. She is a beaut.
 3. Undertiden om lande, når det tænkes på det nationale: By this reasoning the French state has every interest in allowing her citizens to hold plural nationality
 4. Ved personification om naturfænomener  (sol, måne, planeter) og abstrakte begreber Kønnet følger ofte det latinske køn. Wilma was still a Category 3 when she hit the coast -Justice protects her champions

5.2.2

Personlige pronominer

Køn: He, she og it

  Personlige pronominer 3: it

Foruden at anvendes henvisende til ikke-kønsbestemte objekter, anvendes it i følgende situationer:

 1. Som subjekt i udtryk om vejr, klima og generelle forhold: It's a nice day outside - It was very nice in Spain  (sml. dansk: 'Der var...) -
 2. Som subjekt til tids- og afstandsangivelser: It's ten to twelve -It's a long way to Tipperary - It's a ten minute walk-
 3. Som foreløbigt subjekt: It is wonderful to create -Why it's a good idea to get a second opinion
 4. Som subjekt til at identificere personer og grupper: What's going on? It's the Spanish Inquisition - Who is the that girl? - It's a top model. Hvis den pågældende person eller gruppe allerede er kendt, anvendes i stedet he, she, they: Have you met Linda? Yes, she is a nice girl.
 5. Som foreløbigt subjekt ved tekst og citat: It says in the text that this will be decided in 2002 (sml dansk: 'Der står i teksten...) - It says, "Thou shalt not kill"
 
5.2.3

Personlige pronominer

It

  Personlige pronominer 4, dansk 'man'

På engelsk har man ikke et ord svarende til det danske indefinitte pronomen 'man'. I stedet bruger man i visse situationer de personlige pronominer you og they:

 1. Når den der tales til, ikke inddrages bruges they: They say that falling in love is wonderful - They drink a lot in Australia
 2. Når den der tales til, inddrages, bruges you: You never can tell - How do you invest in stocks?

En meget almindelig måde at gengive 'man' på, er at omskrive sætningen til passiv: How many cars are produced in the world every year? ( sml dansk: ..producerer man..)

Endelig kan man anvende det indefinitte pronomen one, især når den talende inkluderer sig selv:

One certainly didn't feel like a guest!!

Ofte kan man vælge mellem alle fire måder som illustreret herunder:

Hvad gør man hvis...? kan oversættes:

 1. Med they: What do they do if...
 2. Med you: What do you do if
 3. Med one: What does one do if
 4. Med passiv: What's to be done if..
 
5.2.4

Personlige pronominer

Dansk 'man'

  Possessive pronominer, adjektiviske og substantiviske

Om formerne se §5.1.1

De possessive pronominer kan deles om i de adjektiviske og de substantiviske former. De adjektiviske lægges sig som et adjektiv til et substantiv, medens de substantiviske står alene uden direkte tilknytning til et substantiv:

It is my book - it is your story (adjektivisk)

It is mine - Yours is a different story (substantivisk)

Disse former bruges også svarende til dobbelt genitiv (se §2.2.11)

You ain't no friend of mine -And are you very upset and depressed over this problem of yours?

 

5.2.5

Possessive pronominer

adjektiviske og substantiviske

  Possessivt pronomen eller artikel?

Hvis der refereres til subjektets legemsdele eller beklædning, bruger man på engelsk possessivt pronomen hvor man på dansk bruger artikel

Jodi can't remember how she hurt her arm ( dansk: armen) - We put our clothes back on

Hvis der refereres til objektets legemsdele eller beklædning, bruger man normalt artikel:

Bump them on the head a few times with a baseball bat - Get them by the balls, and their hearts and minds will follow

Hvis sætningen er passiv bruges ligeledes artikel frem for possessivt pronomen:

He was hit in the face by a puck

En række faste udtryk følger egne regler. (fx He gave up the ghost)

Hvis du er i tvivl om der bør anvendes artikel eller possessivt pronomen, google det. Ofte vil begge muligheder være anvendelige, især foran objektets legemsdele:

He hit her in the face (Google siger 2,2 mill. hits)

He hit her in her face (Google siger 1,4 mill. hits)

Ofte foretrækkes en hel anden konstruktion med udeladelse af objektet:

She spit in his face

 

5.2.6

Possessivt pronomen eller artikel?

  Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves undertiden i possessiv el. artikel

Fejlsætning:

He put the arm around her and kissed her

Retttes til He put his arm around her and kissed her

Og forklaringen lyder: På engelsk anvendes possessivt pronomen snarere end bestemt artikel hvor der er tale om subjektets legemsdele eller beklædning,

5.2.7
  Refleksive pronominer: Self-formerne brugt til emfase

Om bøjning se § 5.1.2.

Foruden de former der er nævnt i § 5.1.2 findes og en indefinit form: oneself

Self-formerne anvendes først og fremmest til at fremhæve et element i sætningen frem for et andet. Det anbringes normalt lige efter det ord det knytter sig til (1) , men kan også stå mellem verber (2) eller til sidst (3)

 1. ..which I myself have seen (mest almindelig)
 2. ..which I have myself seen (mindst almindelig)
 3. ..which I have seen myself (mellem)

5.2.8

Refleksive pronominer Self-formerne brugt emfatisk

  Når self-formerne bruges refleksivt, viser de tilbage til sætningens subjekt:

The barber shaves everyone who does not shave himself, (viser tilbage til who) - Do yourself a favour

Mange verber der på dansk er refleksive, konstrueres på engelsk uden refleksivt pronomen

They married in Las Vegas ( dansk: De giftede sig)

Det gælder: turn around, move, manage ( i betydning klare sig, men hvis som 'manager' eller i betydning 'opføre sig', så naturligvis med refleksivt pronomen), behave ( eller med self) sit down, lie down, imagine og endnu flere. Hvis du er i tvivl, google.

 

5.2.9

Refleksive pronominer brugt refleksivt

  Refleksivt el. personligt pronomen

Efter præposition normalt self-formerne, svarende til dansk 'sig selv'

She looked at herself in the mirror - Keep this secret to yourself

men hvis pronominet er ubetonet, anvendes normalt personligt pronomen:

Close the door behind you! Above him he saw something like a shining sun

 

5.2.10

Refleksivt el. personligt pronomen

  Demonstrative pronominer

De demonstrative pronominer peger på henholdsvis noget nært (this og  these) og noget fjernere (that og those)

De bruges stort set som danske denne (dette), disse, den (det) og de.

 

5.2.11

Demonstrative pronominer

  Demonstrativ + relativ sætning

Hvor man på dansk anvender demonstrativt pronomen foran bestemmende relativsætning, anvender man på engelsk personligt pronomen.

He who doesn't save money is a fool ( Dansk: Den der ikke sparer...)

På engelsk anvender man ikke demonstrativt pronomen foran substantiver hvis der følger en nærmere bestemmelse efter (fx en præpositionsforbindelse eller en relativsætning)

Don't hurt the woman you love. (Dansk: ... den kvinde du elsker)

 

5.2.12

Demonstrativ + relativ sætning

  Spørgende pronominer: who, whom, whose

Om formerne se § 5.1.5

Who, whom og whose bruges om personer

Who bruges i nominativ, altså når spørgeordet er subjekt eller subjektsprædikat.

Who let the dogs out? - Who is that girl? - Who are those people?

Whom bruges i formelt sprog når spørgeordet er objekt , dativobjekt eller styrelse for en præposition, men erstattes ofte af who, især i talesprog. .

Who(m) do you love (objekt)

Who(m) are you related to (styrelser for præp. who er langt det almindeligste)

Dog foretrækker de fleste whom efter præposition

To whom did you write the letter

Whose er genitiv

Whose watch is that?

 

5.2.13

Spørgende pronominer

who, whom, whose

 

  Spørgende pronominer: what, which

What bruges om ikke-person, både substantivisk og adjektivisk, og om person adjektivisk

What can we do? (substantivisk)

What kind of cheese do you like? (adjektivisk)

What woman does not like roses? (adjektivisk om person)

What kan dog bruges om person til beskrivelse af egenskaber, sml.

What is he? (= hvad laver han)

Who is he? (= hvem er han, hvad hedder han)

What bruges i udbrud af typen 'sikken en...'

What a guy!

Which bruges om både person og ikke-person, både substantivisk og adjektivisk. Which foretrækkes frem for who/what hvis der spørges ud fra et kendt eller begrænset antal:

Which of the Three Stooges were brothers in real life?

So, which is it going to be—join a gym or work out at home?

Sammenlign følgende eksempel :

 1. What countries are members of the European Union?
 2. Which countries are members of the European Union?

I eksempel 1 kunne svaret være: Western European democracies. I eksempel 2 ville svaret være en opremsning af medlemslandende. Hvis man googler de to spørgsmål, får man 3 gange så mange hits på which som på what.

 

5.2.14

Spørgende pronominer

what, which

  Relative pronominer: Bestemmende og parentetiske

På engelsk (og på dansk hvis man sætter nyt komma) er der en vigtig skelnen mellem parentetiske og bestemmende relative sætninger.

Bestemmende relative sætninger er karakteriseret ved at de ikke kan fjernes fra helsætningen uden at den bliver uforståelig eller ændrer betydning. På engelsk sættes der ikke komma foran bestemmende relativsætninger.

Never trust a man who does not drink

Fjerner man den relative bisætning, giver resten ingen god mening

Parentetiske relative bisætninger er karakteriseret ved at de oplysningen som relativsætningen indeholder, ikke er nødvendig for forståelsen af helsætningen og  for den sags skyld lige så godt kunne være givet i en efterfølgende kommentar:

My teacher, who is also my English teacher, is really great at teaching.

Indholdet i den parentetiske relativsætning (who is also my English teacher), er ikke nødvendigt for helsætningen. Der kunne lige så godt stå: My teacher is really great at teaching. He is also my English teacher

Hvis du er i tvivl om en relativ bisætning er bestemmende eller parentetisk, så prøv at indsætte 'by the way' i sætningen. Hvis det falder naturligt, er sætningen parentetisk. Du kan også prøve at fjerne relativsætningen og se om helsætningen giver god mening uden den.

Parentetiske relativsætninger har komma i begge ender.

Bestemmende relativsætninger har ikke komma

 

5.2.15

Relative pronominer

Bestemmende og parentetiske

  Relative pronominer: Oversigt 1 bestemmende relative sætninger

Brugen af de relative pronominer fremgår af nedenstående skema. Under skemaet er det eksempler

Bestemmende relativsætninger: ( ingen komma)

Parenteserne angiver at relativet kan udelades

Anvendelse person eksempel ikke-person eksempel
subjekt who, that 1 which, that 6
objekt (who(m), that) 2 (which, that) 7
efter præposition whom 3 which 8
præposition sidst (who(m), that) 4 (which, that) 9
genitiv whose 5 whose, of which 10

Eksempler:

 1. He is the one who comes after me
 2. The Man Whom the Trees Loved
 3. He tells Francie he loves her and he will not marry the woman to whom he is engaged
 4. If this is so, was it while he was involved with the girl (-) he is engaged to?
 5. I have a friend whose father is so addicted to gambling.
 6. The bubble that destroyed the middle class
 7. The poor child, torn by a feeling which she hardly understood, turned to the other two girls who came upstairs just then.
 8. I pledge allegiance to my Flag, and to the Republic for which it stands:
 9. I join groups that I am against just so i can comment on stuff
 10. The house whose roof you can see is Mr Baker's

 

 

5.2.16

Relative pronominer

Oversigt bestemmende

  Relative pronominer: Oversigt 2 parentetiske relativsætninger:

Parentetiske relativsætninger (komma både før og efter)

Parenteserne angiver at relativet kan udelades

Anvendelse person eksempel ikke-person eksempel
subjekt who 1 which 6
objekt whom 2 which 7
efter præposition whom 3 which 8
præposition sidst whom 4 which 9
genitiv whose 5 whose, of which 10

Eksempler:

 1. Indeed, this is the figure quoted by Daniel Pipes, who is hardly the man to downplay an Islamist threat
 2. He had no knowledge of his father, whom he had never seen
 3. Mr. Woolard's mother struggled with drugs, he said, and his father, with whom he had never been close, died of AIDS.
 4. It was more difficult for Matthew to tell his father, whom he had always looked up to.
 5. Gold, whose mother always spoke Finnish to her, is fluent in Finnish
 6. So she was a bit rebellious, which is hardly surprising considering her age
 7. One is the Autopen, which even the President of the United States often uses
 8. During the First World War, in which he fought on the Western Front, his mother died
 9. One day Holmes got off on materialism, which he was against and which he seems to have accused William of favoring
 10. The Citadel of Alanya, the walls of which are nearly 6.5 kilometres long, is on a peninsula whose height is up to 250 metres from the sea
 

5.2.17

Relative pronominer

Oversigt parentetiske

 
Øv dig i de relative pronominer

Tryk her

Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves der undertiden i den korrekte brug af relative pronominer:

Fejlsætning:

His wife, which I have never spoken with, wants the deposit returned

Rettes til: His wife, whom I have never spoken with, wants the deposit returned

Og forklaringen lyder: På engelsk bruger man 'who(m)' om personer. 'Which' bruges om ikke-person.

En fejltype der ofte prøves i, kan ses herunder:

Fejlsætning:

I am dating a man there is not the best person for me.

Rettes til: I am dating a man who is not the best person for me.

Og forklaring lyder: 'There' er ikke et relativt pronomen, men et adverbium. Sætningen kræver et relativt pronomen fx 'who' eller 'that'.

5.2.18
  What og which og what = det som

Når which henviser til en hel sætning, er det altid noget der allerede er nævnt. What, derimod, henviser til noget der vil blive nævnt, som det fremgår af eksemplet herunder:

We had no running water, which was bad enough, but what was worse was that we had no kitchen sink

Hvis man ønsker at oversætte det danske udtryk 'det som' foretrækker man på engelsk what frem for that which,

    Basically, what I'm saying is that you will love this pizza.

 

 

5.2.19

What og which

what =det som

  Where og when

Where og when er relativer i den forstand at de viser hen til henholdsvis sted og tid i den foregående sætning, derfor ofte til adverbier og præpositionsforbindelser.

Bemærk at engelsk er mere striks mht til forskel mellem tid og sted. På dansk kan vi godt sige:


En dag hvor var syg...

hvor man på engelsk kun kan sige:

A day when he was sick....

5.2.20

where og when

  Indefinitte (ubestemte) pronominer: some og any

Forskellen på some (nogle, noget) og any (nogen, noget) er at some bruges i situationer hvor der forudsættes eksistensen af noget/nogle af en given mængde, og any bruges når enten (1) der ikke forefindes nogen/noget overhovedet, eller (2) at udsagnet gælder for alle/alt som omtales.

He has some money in a bank account (der eksisterer penge)

He doesn't have any money (der eksisterer ingen penge)

We shall pay any price,bear any burden... (en hvilken som helst pris og byrde)

Hvis man bliver spurgt: Don't you want some tea (any tea ville være usædvanligt) er svaret: No, I don't want any tea. (Svarer man No, I don't want some tea, virker det vrængende)

Some betyder således ofte at der eksisterer nogle/noget af en bestemt beskaffenhed

Some say yes, and some say no

All of the units have hot tubs and grills, and many have fireplaces. ... Some have great views, quite a few have game rooms and pool

Fordi some angiver eksistensen af noget, anvendes some oftest i fremsættende sætninger, som herover ( dvs. sætninger der ikke er enten spørgende eller nægtende). Og any anvendes derfor ofte i spørgende og nægtende sætninger.

Do you have any rooms available?

No, we do not have any rooms available

Yes, we have some rooms this Saturday

 

5.2.21

Indefinitte pronominer

some og any

  Indefinitte pronominer: someone, anyone, sombody, anybody, something, anything

Der gælder samme regler for de substantiverede former der er sat sammen med one, body og thing, som der gælder for de adjektiviske former. Der er ikke betydningsforskel på someone og somebody

someone= en eller anden: Someone will help

anyone = hvem som helst (1) el. nogen overhovedet (2) : (1) Now anyone can write a book (2) In fact, it has never been done by anyone or any team in any professional sport.

something =et eller andet, noget: Say something!

anything = hvad som helst (1) el. noget overhovedet (2): (1) Say anything! (2) Don't tell them anything

Bemærk at alle former sammensat med -one, -body og t-hing konstrueres med singularis i verbet,

 
5.2.22

Indefinitte pronominer

someone, anyone, somebody, anybody, something, anything

  Indefinitte pronominer: every, each, both og either

Every og each betyder stort det det samme  og kan ofte bruges i flæng. Forskellen er at every betyder 'alle' og anskuer mængden som en helhed, medens each betyder 'hver enkelt' og anskuer mængden som bestående af enkeltelementer: Either svarer til each, men bruges kun når der kun er tale om to. Both svarer til every når der er tale om to.

Every man wore a black pair of pants and a white shirt

Each man wore a saber and a dagger in his belt

On either side of the coat of arms are the Pillars of Hercules

The small circles on both sides of the coat depict coffee beans

Bemærk at every kun kan lægge sig til et substantiv i singularis.  Every konstrueres derfor med singularis i verbet. Each optræder normalt med singularis, men pluralis er næsten ligeså almindeligt
5.2.23

Indefinitte pronominer

every, each,both og  either

  Indefinitte pronominer: another, other

Other og another optræder både adjektivisk og substantivisk

Adjektivisk: Other people's money -  In another country

Substantivisk: Where are the others?

Både other og another kan sættes i apostrofgenitiv. Apostroffen anbringes efter s'et i pluralis og før s'et i singularis.

Volunteers push forward to make others' lives better

Use 6 words to describe your life or your significant other's life

 

Bemærk at another aldrig må deles i an og other. Skriv det ind i din autokorrektur.

5.2.24

Indefinitte pronominer

another, other

 

Artikler

 
  Artikler

Artiklerne deles op i bestemte og ubestemte artikler

Den bestemte artikel er the, der udtales med en ø-lyd foran konsonant og en i-lyd foran vokal

Den bestemte artikel er a foran konsonant og an foran vokal

6.1.1

Artikler

  Ubestemt artikel

Den ubestemte artikel anvendes i store træk som på dansk. Der findes følgende undtagelser

 1. I modsætning til på dansk anvendes ubestemt artikel foran stillingsbetegnelser, nationale, religiøse og politiske tilhørsforhold

He is an astronaut - She was born a Muslim - I am a Dane

Hvis der kun er en af slagsen, og det er en titel, er der ingen artikel

When Kirk was 37, he was Captain of the flagship Enterprise.

 1. Hvor vi på dansk anvender substantiver uden artikel til at angive kategori, har man på engelsk ubestemt artikel hvor der er tale om en af slagsen.

They have a wind turbine, solar panels and woodburners (dansk: de har vindmølle..) - he has a car (dansk: han har bil) -They appeared to take an interest in the work (dansk: ..vise interesse)

 1. Foran little og few bruges artikel når disse anvendes i betydning noget eller en hel del:

He has a little money stashed away and wants to invest it in something that will help it grow - This week Tiger let fly a few F-Bombs, smacked some clubs, ranted a bit and now he spits on the green

Hvis little og few anvendes uden ubestemt artikel, angiver de at der er meget lidt eller meget få:

Many are called, but few are chosen - Carter felt he had little chance of success, due to his lack of experience and inferior weaponry

Hvis du er i tvivl om du skal bruge artikel eller ej, google dit udtryk.

6.2.1

Ubestemt artikel

  Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves ofte i ubestemt artikel ved stillingsbetegnelser og lignende.

Fejlsætning:

He had always wanted to be teacher

Rettes til: He had always wanted to be a teacher

Og forklaringen lyder: Foran stillingsbetegnelser anvender på engelsk ubestemt artikel.

6.2.2
  Bestemt artikel: artikel på engelsk, men ikke på dansk

Den bestemte artikel anvendes i store træk som på dansk

Bemærk dog følgende tilfælde hvor man på engelsk bruger bestemt artikel, medens vi på dansk bruger uden artikel:

 1. Foran bestemte adjektiver: following, same, opposite, og undertiden last

He said the following (dansk: følgende) - They have the same father ( dansk: samme)

 1. Ved instrumenter:

He plays the piano - He plays the ukulele, he strums my heart

 1. Foran grammatiske betegnelser::

"Hortor" takes the accusative, not the dative - Not in the past tense or the present tense, but in the future tense.

 1. Ofte ved verdenshjørner: og højre/venstre efter præposition:

The wind was coming from the North but at one point it went haywire and switched from Northeast to. Northwest  (men bemærk at når to retninger står i kontrast, bruges oftest uden artikel, )

 1. Foran ordenstal og adjektiver i superlativ:

Simply restart and replay this level and it will work the second time you play.-Who can jump the highest in the NBA? (Man finder også highest uden the)

 

6.2.3

Bestemt artikel

Artikel på engelsk, men ikke på dansk

  Bestemt artikel: Artikel på dansk, men ikke på engelsk

I en række tilfælde har dansk bestemt artikel hvor engelsk har ingen artikel. Det gælder:

 1. Ved substantiver når de bliver brugt i deres fulde almindelighed

Nature will always revenge herself - Life sucks - Since Soros is an avowed fighter of communism then Beck must be a friend of communism - Unemployment is rising and so is despair

 1. Også substantiver hvortil der knytter sig et adjektiv eller en præpositionsforbindelse, er uden artikel når de dækker hele begrebet

German unemployment is rising and so is pessimism - German Romanticism is different from French Romanticism in many essential aspects - Explore stories of daily life during the Civil War - It was heaven on earth

 1. Substantiver der refererer til institutioner, funktioner o.lign, har ingen artikel når de anvendes generelt:

He was taken to hospital - Ding ding dong bell, school is over

Refereres der til en specifik institution anvendes artikel:

The hospital in the Diourbel region in Senegal has not functioned satisfactorily for years

 1. Der er ikke artikel foran most (= det meste, de fleste) og one (det ene, den ene):

However, most initiatives come from above - One flew east, one flew west. And one flew over the cuckoo's nest

Der er aldrig artikel foran most of (Undtagen i udtrykket make the most of it). Derfor bør du skrive the most of > most of ind i din autokorrektur.

 

6.2.4

Bestemt artikel

Artikel på dansk, men ikke på engelsk

 
Øv dig i den bestemte artikel

Tryk her

Bestemt artikel ved egennavne (proprier)

Ligesom på dansk har egennavne normalt ikke artikel. Bemærk dog følgende anvendelser på engelsk:

 1. Normalt er der bestemt artikel foran flodnavne:

The Congo - the Thames - Murder on the Nile (Men ikke hvis floden er en del af et andet egennavn: Shakespeare was born in Straford-on-Avon)

 1. Normalt er der bestemt artikel foran navne på skibe, aviser, hoteller, museer, biografer, bilmærker mm.

Who sank the Lusitania? - How will the closure of the News of the World affect the British press? - When we're in London we always stay at the Royal Lancaster - The coins are currently being conserved and studied at the British Museum - It began with two shows at the Odeon Cinema in Glasgow - The Honda is a nice looking bike

I det hele taget flyder det lidt om man sætter artikel foran en række egennavne. Hvis ud er i tvivl, google det.

6.2.5

Bestemt artikel ved egennavne (proprier)

  Bestemt artikel eller demonstrativt pronomen?

Se §5.3.6

6.2.6

Bestemt artikel eller demonstrativt pronomen?

     
 

Præpositioner

 
  Præpositioner, intro

Engelske præpositioner (forholdsord) er noget af det vanskeligste at lære for en dansker. Mange præpositioner kan oversættes og bruges omtrent som på dansk, men næsten lige så mange optræder i faste vendinger som man ikke har en jordisk chance for at gætte, men er nødt til at lære.

Imidlertid er der altid den mulighed at man kan google sit udtryk, og det vil altid være en god idé. Er du det mindste i tvivl om hvilken præposition der er den rigtige, så google dit udtryk og prøv med forskellige præpositioner. Det er ofte væsentligt hurtigere end at forsøge at slå udtrykket op i en ordbog.

 

7.1.1

Præpositioner, intro

  Præpositioner foran verber og genstandssætninger (that sætninger)

Brugen af præpositioner på engelsk adskiller sig på to væsentlige punkter:

 1. Præpositioner kan ikke, i modsætning til dansk, stå foran en infinitiv

Normalt kan man erstatte infinitiven med en ing-form

Hence, the prohibition against eating with your left hand is understandable (dansk imod at spise)

By doing it quickly I lost only about a quarter of the tank of hot water (dansk: ved at gøre)

 1. Præpositioner kan ikke, i modsætning til dansk, stå foran en genstandssætning (that-sætning)

Hvis man har brug for at oversætte en præposition + genstandssætning fra dansk til engelsk, har man  4 muligheder:

 1. Man kan erstatte verbet i genstandssætningen med en ing-form

Can a man in Alabama buy a house without his wife knowing about it (dansk uden at hans kone ved det

 1. Man kan indsætte et substantiv som styrelse for præpositionen (the fact, the chance, the possibility , og også it)

Motorcyclists have protested against the fact that their fee is the same as for cars. (dansk: mod at deres afgift er...)

He saw to it that you lived to see another day for a reason (dansk: ..sørgede for at du levede)

 1. Man kan meget ofte blot udelade præpostionen:

Are you sure that you have typed the correct hostname? (dansk:  ..sikker på at du har)

 1. Man kan erstatte verbet i sætningen med et substantiv:

It was in anger against their refusal that the CIA created the Taliban ( dansk: ..vrede over at de nægtede..)

 

 

 

7.2.1

Præpositioner

foran verber og genstandssætninger

  Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves ofte i præpositioner i forbindelse med infinitiv og genstandssætninger

Fejlsætning:

The emperor shivered, for he was certain of that they were right.

Rettes til: The emperor shivered, for he was certain that they were right

Og forklaring lyder: På engelsk kan en præposition ikke styre en genstandssætning. I dette tilfælde kan præpositionen blot fjernes.

Fejlsætning:

I am looking forward to see you

Rettes til: I am looking forward to seeing you

Og forklaring lyder: På engelsk kan en præposition ikke styre en infinitiv. To er her en præposition og see bør derfor rettes til ing-formen seeing.

 

7.2.2
  Herunder er der en kort gennemgang af brugen af nogle af de mere almindelige præpositioner og et forsøg på at forklare deres semantik, altså hvilke forestillinger om retning, tid og sted der ligger bag dem.  
  Præpositioner: on eller in

On= det buer opad eller er fladt

in= det buer nedad eller er fladt

Eksempler:  on a barstool, men in a chair

Man kan være både on og in a playground eller on/in a playing field

Naturligvis er der en række standardfraser til bestemte lejligheder

 

7.2.3

Præpositioner

on eller in

  Præpositioner: in eller at

Om sted foretrækker man in hvis det er et større sted, men at hvis det er et mindre sted eller der angives adresse. Hvis det er langs en linje (flod, sø, hav) bruges on.

 

Eksempler: He lives in London - We all know who lives at number 10 and number 11 Downing Street London - He has a house on the lake

 

7.2.4

Præpositioner: in eller at

  Præpositioner: at eller by eller next to

Både at og by betyder ved, men forskellen er at at angiver en forhold til det man er 'ved' medens by blot angiver en nærhed og er næsten identisk med next to

Eksempler: I found him working at his desk.- ...a three-man jazz band performing a snappy number in the corner by the billiard table

I eksemplerne herunder sidder hun henholdsvis for at kigge ud og mere tilfældigt i nærheden af vinduet:

She was sitting at the window looking out

One night at the very start of the war, she was sitting by the window and sewing on her machine

 

7.2.5

Præpositioner: at eller by eller next to

  Præpositioner: towards, at og against

Towards, at og against har tilfælles at de betegner en bevægelse i retning af noget.

Towards angiver den generelle retning, evt. uden at nå frem

Baby turtles running towards the water at Kawana.

At angiver at formålet er at nå frem og ramme

In a moment of desperation he threw the gun at the enemy soldier

Against angiver at målet  nåes og rammes

I threw the ball against the wall and then hit the rebound

7.2.6

Præpositioner: towards, at og against

  Præpositioner; over, above og across

Over, above og across kan alle betyde over

Over angiver umiddelbart over

The sun crept over the top of the trees on the far side of the valley

Above angiver på et højere niveau, ikke nødvendigvis lige over

They all lived in high-rise apartments at a level above the trees. ...

Across angiver bevægelse på tværs hen over, fra den ene side til den anden

And we need to keep up our efforts to make it across the finish line.

Men ofte er den ene lige så god som den anden. Google det.

7.2.7

Over, above og across

  Præpositioner: among og between

Både among og between betyder mellem

Among angiver at det er mellem flere end 2

They spot him among a group of kids at a hospital

Between angiver at det er mellem 2

The old city is squeezed in between two hills

 

 

7.2.8

Among og between

  Tidspræpositioner: at, on og in

At bruges til at angive præcise tidspunkter, herunder klokkeslet

Meeting at midnight - Dinner will be provided at 5.15 precisely

On bruges ved dage og datoer

Bush's actions on September 11 have been the subject of lively debate - See you on Sunday

In bruges ved uger, måneder, år og perioder generelt

What happened in 1066 - In June we usually take a tour -Saturday in the 2nd week of July

Både præcis tidsangivelse og dato:

Join us on the 11th of September at 5:30pm. ...

 

7.2.9

Tidspræpositioner: at, on og in

  Tidspræpositoner:  until og before

Både  until og before betyder før. Især i nægtende sætninger anvendes de med forskellig betydning

Not until anvendes når den omtalte handling faktisk forventes at indtræffe når den pågældende periode udløber:

I won't see you until Sunday -

Before anvendes  når den omtalte handling ikke forventes at indtræffe indenfor den angivne periode. Der angives ikke om den eventuelt måtte indtræffe efterfølgende

I won't see you before Christmas so have a good holiday!

 

7.2.10

Tidspræpositoner:  until og before

     
 

Konjunktioner

 
  Konjunktioner:sideordnende

Der findes to slags konjunktioner: sideordnende ( parataktiske) og underordnende (hypotaktiske)

Sideordnende konjunktioner forbinder to elementer af samme type, to hovedsætninger, to ledsætninger, to verber, to substantiver etc.

Sideordnende konjunktioner er: and, but, or og for

Sideordnende konjunktioner anvendes stort set som på dansk.

8.2.1

Konjunktioner

Sideordnende

  Konjunktioner: underordnende

Underordnende konjunktioner indleder ledsætninger (bisætninger)

 1. That indleder substantiviske ledsætninger (dvs. ledsætninger er subjekt, subjektsprædikat eller objekt i den overordnede hovedsætning.That kan, ligesom dansk 'at' ofte udelades. Der sættes aldrig komma foran genstandssætninger og derfor aldrig komma foran that, eller hvor der kunne have stået et that.

The government announced (that) it would bring the case before a judge -That she didn't is remarkable

 1. When, as, before, while mm, indleder tidssætninger. Tidssætninger er adverbielle. De anvendes stort set som på dansk. Bemærk dog at as som tidskonjunktion betyder 'samtidig med, idet'. Som årsagskonjunktion betyder as 'fordi'. Brug as når handlingen i hovedsætninger og ledsætninger sker samtidigt. When hvis der er tale om en tidsfølge, at ledsætningens handling sker før hovedsætningens.

As he let go, he clenched his eyes tight -When she saw the lion heading straight towards him, she shouted

 1. Because, as indleder årsagssætninger. Årsagssætninger er adverbielle.

 

 1. If(= hvis), unless indleder betingelsessætninger. Betingelsessætninger er adverbielle.

 

 1. If (=om), whether indleder indirekte spørgesætninger. Spørgesætninger er substantiviske

 

De relative pronominer indleder også ledsætninger. Relative sætninger er adjektiviske. Om brugen af de relative pronominer se §5.2.15 ff.

Ledsætninger fungerer stort set som på dansk.

8.2.2

Konjunktioner

Underordnende

 

     
 

Talord

(Numeralier)

 
 
Mængdetal Ordenstal
0 zero 0th zeroth
1 one 1st first
2 two 2nd second
3 three 3rd third
4 four 4th fourth
5 five 5th fifth
6 six 6th sixth
7 seven 7th seventh
8 eight 8th eighth
9 nine 9th ninth
10 ten 10th tenth
11 eleven 11th eleventh
12 twelve 12th twelfth
13 thirteen 13th thirteenth
14 fourteen 14th fourteenth
15 fifteen 15th fifteenth
16 sixteen 16th sixteenth
17 seventeen 17th seventeenth
18 eighteen 18th eighteenth
19 nineteen 19th nineteenth
20 twenty 20th  twentieth
30 thirty 30th  thirtieth
40 forty 40th fortieth
50 fifty 50th fiftieth
60 sixty 60th sixtieth
70 seventy 70th seventieth
80 eighty 80th eightieth
90 ninety 90th ninetieth
100 hundred 100th hundredth
1000 thousand 1,000th  thousandth
1,000,000 million 1,000,000th millionth
1,000,000,000 billion 1,000,000,000th  billionth
21 twenty-one 21st twenty-first
23 twenty-three 23rd twenty-third
32 thirty-two 32nd thirty-second
34 thirty-four 34th thirty-foruth
55 fifty-five 55th fifty-fifth
57 fifty-seven 57th fifty-seventh
66 sixty-eight 66th sixty-sixth
79 seventy-nine 79th seventy-ninth
73 seventy-three 73rd seventy-third
84 eighty-four 84th eighty-fourth
88 eighty-eight 88th eighty-eighth
98 ninety-eight 98th ninety-eighth
114 hundred and fourteen 114th hundred fourteenth
138 hundred and thirty-eight 138th hundred thirty-eighth
218 two hundred and eighteen 218th two hundred eighteenth
480 four hundred and eighty 408th four hundred eightieh
3020 three thousand and twenty 3020th three thousand twentieth
11,800 eleven thousand eight hundred 11,800th eleven thousand eight hundredth
24,068 twenty-four thousand and sixty-eight 24.068th twenty-four thousand sixty-eighth

 

 

9.2.1

Talord

Mængdetal og ordenstal

 

 

  Tegnsætning ved talord

Komma og punktum bruges lige omvendt af op dansk: Ved tusinder bruges komma, og ved decimaler bruges punktum

Dansk Engelsk
1.000 1,000
23,4 23.4
3.001.224,52 3,001,224.52
10,0 10.0
1,333 1.333

Punktummet læses point (fx 2.3 = two point three)

 

9.2.2

Tegnsætning ved talord

     
     
 

Stavning og tegnsætning

 
  Stavning (ortografi)

Det er vigtigt at du anvender en stavekontrol  når du skriver engelsk. En stavekontrol vil gøre dig opmærksom på en lang række fejl som du ellers let kunne overse.

Der findes nogle enkle staveregler:

altid 'ie' undtagen efter c : believe, men receive

 

10.1.1

Stavning (ortografi)

  Stavning homonymer

Imidlertid findes der en lang række ord som staves og lyder næsten ens. Sådanne ord er stavekontrollen ikke opmærksom på. Ord der udtales (næsten) ens kaldes homonymer.

Herunder er der en liste med de mest almindelige homonymfejl og stavefejl

too (adv. = dansk for, skal efterfølges af et adjektiv eller et adverbium)

to (præposition = dansk til eller infinitivsmærke =dansk at)

which (relativt el. spørgende pronomen= dansk som, hvilken)

witch (substantiv= dansk heks)

where (spørgende pronomen = dansk hvor)

were (verbum = dansk var)

Se næste §

 

10.1.2

Stavning homonymer

  Stavning autokorrektur

En lang række almindelige fejl kan undgås hvis du skriver dem ind i din autokorrektur. Dette link viser hen til en side hvor du kan se hvilke ordpar det kunne være en god idé at skrive ind i sin autokorrektur

http://www.almensprogforstaaelse.dk/dokumenter/autokorrrektur.htm

 

10.1.3

Stavning autokorrektur

  Til skriftlig eksamen 1. delprøve prøves undertiden i ortografi (stavning). Der vil typisk være tale om de stavefejl der er nævnt i de ovenstående §§

Fejlsætning

It was clearly to good to be true

Rettes til:It was clearly too good to be true

Og forklaringen lyder: 'To' er infinitivsmærke eller præposition. Imidlertid må der her være tale om adverbiet 'too'. Eller: ortografisk fejl, eller stavefejl.

10.1.4
  Stavning, stort begyndelsesbogstav

Stort begyndelsesbogstav anvendes stort set som på dansk, dvs at egennavne (proprier) skrives med stort.

Bemærk dog følgende;

 1. Nationalitetsbetegnelser skrives med stort både som substantiv og som adjektiv

Corsica is part of France, so Napoleon was French - Courvoisier is a French cognac

 1. Religioner og politiske partier skrives med stort

David Cameron is an Anglican - David Cameron is a Conservative and stands for Conservative values

 1. Historiske begivenheder og perioder:

This is a brief overview of the Battle of the Bulge in World War II -The Romantic Age and Gothic novels

Forvent ikke konsekvens. Brug dine sunde fornuft eller google det.

 1. Ugedag og måneder og helligdage skrives med stort:

Starting on the first Tuesday of October and ending the following Saturday - The beverages at Thanksgiving can vary

 1. Substantiver der anvendes som proprier til at angive enkeltpersoner og titler:

Is that the one with Captain Kirk and Dr. Spock? - Give this to Dad

 1. Titler på bøger (noveller, film, skuespil mm.) og overskrifter skrives med stort begyndelsesbogstav, stort bogstav i sidste ord og stort bogstav ved 'tunge' ord (substantiver, adjektiver , men sjældent artikler og præpositioner) Der er en del vaklen og den enkelte forfatter bestemmer selv. Om der anvendes stort bogstav i underrubrikker, er en smagssag.

Titler:Across the River and Into the Trees is a novel by American writer Ernest Hemingway -Extremely Loud and Incredibly Close is a 2005 novel by Jonathan Safran Foer.-Booktopia has A Very Short History of the World by Geoffrey Blainey.

 1. I modsætning til på dansk staves you (og your og yours) ikke med stort i betydningen 'De' (Dem, Deres) ved tiltale. Man kan altså ikke på engelsk se om en person tiltales med 'du' eller 'De'. Engelsk 'jeg' staves derimod alt med stort I.

 

10.1.5

Stavning, stort begyndelsesbogstav

  Sammentrækning

Sammentrækning anvendes med det formål at bringe større overensstemmelse mellem udtale og skrift.

Sammentrækning består i at et eller flere bogstaver erstattes af apostrof ('), fx He's = he is, he'd = he had/would

I almindelig fremsættende prosa er der en række almindelige sammentrækninger som kan anvende i al slags tekst: Can't, mustn't, won't, don't , she'll  mm. Hvis man ønsker en mere højstemt tone, kan man lade være. Det er aldrig en fejl ikke at anvende sammentrækning.

I direkte tale er der frit slag hvis formålet er at gengive personens tale, altså også ain't,

Nogle få udtryk har altid sammentrækning: 5 o'clock ( egentligt 'of'), will-o'the wisp (lygtemand), jack-o'-lantern

Hvis du er i tvivl, Google det.

10.1.6

Sammentrækning

  Tegnsætning (punktum)

På engelsk anvendes punktum stort set som på dansk.

Bemærk: Miss (intet punktum da det ikke er en forkortelse) Mrs(.), Mr(.) valgfrit punktum, Ms. (= fr. altid punktum)

Om punktum i tal se § 9.2.2

 

10.1.7

Tegnsætning

Punktum

  Tegnsætning (komma)

Engelsk komma lægger større vægt på naturlige pauser end man gør på dansk. Derimod sætter engelsk ikke komma mellem led (og ledsætninger) der hører logisk sammen.

Hvis du sætter nyt komma på dansk er der kun få forskelle på dansk og engelsk kommatering. (Den vigtigste er at engelsk ikke har slutkomma ved bestemmende relativsætninger)

Engelsk har ikke komma:

 1. Foran genstandssætninger ('that' sætninger) (som nyt komma): I shall see to it that you have one final dance
 2. Foran spørgende ledsætninger (som nyt komma): He asked me what I was doing tonight
 3. Foran bestemmende relativsætninger ( som nyt komma): A man who does not work is not qualified for marriage (om relativsætninger se §§ 5.2.15-17)
 4. Foran kortere adverbielle ledsætninger (fx tidssæninger, betingelsessæt., som nyt komma) I shall do it when I get home

Engelsk har komma

 1. Ofte når ledsætningen kommer før hovedsætningen (altid ved nyt komma): If you don't shape up, you're going to fail these exams
 2. Før og efter en parentetisk relativsætning (som nyt komma): The President, who had only just arrived back from a golfing holiday in Spain, made the presentations (om relativsætninger se §§ 5.2.15-17)
 3. Ofte på begge sider af appositioner (navnetillæg):NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, do hereby proclaim May 5, 2011, as a National Day of Prayer
 4. Foran direkte tale: The young woman said, "I have done everything you have told me." Det sker man finder kolon i stedet.
 5. På begge sider af en række adverbielle indskud (indeed, in fact, however (altid), still (når det står først) on the contrary, though mm): He will, however, be able to see objects, - This done, he and Ann waited for his discharge papers to arrive
 6. Ved opremsninger mellem de enkelte led: Finally, we are here to be the moms, dads, sisters, brothers, uncles, aunts, and other family members they need and miss. Før sidste led i en opremsning vælger man selv om man ønsker komma: Cows, goats, sheep, horses(,) and swine eat it.
 7. Ofte ved længere adverbielle led (især længere præpositionsforbindelser ) når disse kommer først i sætningen: At a meeting in New York on Wednesday, representatives from Brazil called for an international body made up of Government representatives
 8. Ved konstruktioner med -ing form svarende til dansk tidsledsætning: eller præpositionsforbindelse) Having worked as a judge under Gadaffi, he had "nothing to be ashamed of", he said.-

I det hele taget gælder det at hvis man fornemmer en pause i sætningen, så kan der normalt sættes et komma. Se de mange kommaer i eksempel 3 herover.

 

10.1.8

Tegnsætning

Komma

  0o