Indhold

Verber

1.1.1.Hvad er et verbum
1.1.2 Verbernes former
1.1.3 Verbernes tider
1.1.4 Regler for tilføjelse af -s
1.1.5 Regler for tilføjelse af -d
1.1.6 regler for tilføjelse af -ing
1.1.7 Uregelmæssige verber: be, do have
1.1.8 Uregelmæssige verber: Modalverber
1.1.9 Liste over uregelmæssige verber
1.1.10  Fejlforklaring
1.2.1. transitive, intransitiv, kopula
1.2.2. Infinitiv
1.2.3 Infinitiv med el. uden to
1.2.4 Infinitiv eller ing-form
1.2.5 Præsens
1.2.6 Imperfektum
1.2.7 Perfektum
1.2.8 Pluskvamperfektum
1.2.9 Futurum
1.2.10 Shall og will
1.2.11 be going to mm.
1.2.12 Futurum eller præsens
1.2.13 Udvidet el simpel tid
1.2.14 udvidet tid + tidsadverbier
1.2.15 Udv. tid i infinit konstruktion
1.2.15a ing-form
1.2.16 ing-form ved bestemte verber
1.2.17 Verbalkongruens 1
1.2.18 Verbalkongruens 2
1.2.19  Fejlforklaring
1.2.20 Do-omskrivning
1.2.21 Verber uden do-omskrivning
1.2.22 Efterhængte spørgsmål
1.2.23 Modalitet
1.2. 24 Modalverber
1.2.25 Can, could
1.2.26 May, might
1.2.27 Must
1.2.28 Shall, should
1.2.29 Will, would
1.2.30 Ought to
1.2.31 Need, dare
1.2.32 Used to 
1.2.33 Problemverber: succeed

Substantiver

2.1.1 Substantiver
2.1.2. Numerus, tal
2.1.3 uregelmæs. Plur. f -ves
2.1.4  Uregel. plur. Uforandret pluralis
2.1.5 Uregel. plur. Latin, græsk mm
2.1.6 Pluralis substantiver
2.1.7 Pluralis af sammensatte subst.
2.1.8 Pluralis af akronymer, talord mm.
2.1.10 Genitiv
2.1.11  Fejlforklaring
2.2.1 Proprier og appellativer
2.2.2. Tællelighed
2.2.3 Tællelighed 2
2.2.3a  Fejlforklaring
2.2.4 Kollektiver
2.2.5 Distributiv pluralis
2.2.6 Subst. i plu. brugt som adjektiv
2.2.7 -s genitiv
2.2.8 Of genitiv
2.2.9 -s genitiv el, of genitiv
2.2.10 Subjektiv og objektiv genitiv
2.2.11 Dobbelt genitiv
2.2.12 "Lokativisk genitiv"
 

 

Adjektiver

3.1.1 Adjektiver bøjes ikke i køn og tal
3.1.2 Adjektivernes komparation
3.1.3 Komp. med er, est eller more, most
3.1.4 Uregelmæssig komparation
3.2 1 Adjektiver: beskrivende el. begrænsende
3.2.2 Attributiv og prædikativ 1
3.2.3 Attributiv og prædikativ 2
3.2.4 Substantiverede adjektiver
3.2.5  Fejlforklaring
3.2.6 Nationalitetsbetegnelser
3.2.7 Komparation
3.2.8 Sammenligning mellem 2
3.2.9 Absolut komparativ og superlativ
3.2.10 Latinsk komparativ
3.2.11  Fejlforklaring

Adverbier

4.1.1 Adverbier
4.1.2 Adverbiernes komparation
4.2.1 Adverbier: definition
4.2.2 Adverbier: semantisk opdeling
4.2.3 Mådesadverbier
4.2.5 Tidsadverbier
4.2.6 Gradsadverbier
4.2.7 Very og much
4.2.8 Sætningsadverbier
4.2.9 Adv. placering v. hjælpeverbum
4.2.10 Adv. placering v. infinitiv og ing-form
4.2.11 Længere adv. placering
4.2.12   Fejlforklaring (længere adv. placer.)
4.2.13 Adv. el.adj. smell, taste
4.2.14 Adv. el. adj. Than, as
4.2.15  Fejlforklaring (adv-adj- fejl)

Pronominer

5.1.1 Personlige og possessive pronominer
5.1.2 Refleksive pronominer (self)
5.1.3 Demonstrative pron.
5.1.4 Relative pronominer
5.1.5 Spørgende pronominer
5.1.6 Indefinitte pronominer
5.2.1 Pers. pron. Kasusfejl i pronominer
5.2.2 Pers. pron. He, she, it
5.2.3 Pers. pron. It
5.2.4 pers. pron. dansk 'man'
5.2.5 Possessive pro. adj. og subs.
5.2.6 Possessivt pro. el. artikel?
5.2.7  Fejlforklaring (pronomen el. artikel)
5.2.8 Refleksive pron. (emfase)
5.2.9 Refleksive pron.
5.2.10 Refleksivt el. pers. pronomen
5.2.11 Demonstraive pronominer
5.2.12 Demon. pro. + relativ sæt.
5.2.13 Spørg. pro, who mm.
5.2.14 Spørg. pro. what, which
5.2.15 Rel. pro. bestem. el.parent.
5.2.16 Relativ: bestemmende
5.2 17 Relativ: parentetiske
5.2.18  Fejlforklaring (relativer)
5.2.19 What, which, what='det som'
5.2.20 Where og when
5.2.21 Indefinitte pron. some, any
5.2.22 Someone, anyone mm.
5.2.23 Indef. pron.every, each, both
5.2.24 Indef. Pron. Another, other
 

 

Artikler

6.1.1 Artikler
6.2.1 Ubestemt artikel
6.2.2  Fejlforklaring ('a' ved stilling)
6.2.3 Best. art. engelsk - ikke dansk
6.2.4 Best. art.dansk -ikke engelsk
6.2.5 Best. art. ved  egennavne
6.2.6 Best. art.el. pronomen 

Præpositioner

7.1.1 Præpositioner, intro
7.2.1 Præp. foran verber og sæt.
7.2.2  Fejlforkl.(præp. foran sæt.)
7.2.3 on eller in
7.2.4 in eller at
7.2.5 at, by eller next to
7.2.6 towards, at eller against
7.2.7  Over, above og across
7.2.8 Among og between
7.2.9 Tidspræp. at, on og in
7.2.10 Tidspræp. until, before

Konjunktioner

8.2.1 Konjunktioner, sideordnende
8.2.2 Konjunktioner underordnende
 

Talord

9.2.1 Mængdetal og ordenstal
9.2.2 Tegnsætning ved talord
 
 
Staveregler og tegnsætning
10.1.1 Stavning (ortografi)

10.1.2 Stavning homonymer

10.1.3 Stavning autokorrektur

10.1.4 Fejlforklaring (stavefejl)
10.1.5 Stavning, stort begyndelsesbogstav
10.1.6 Sammentrækninger
10.1.7 Tegnsætnoing punktum
10.1.8 Tegnsætning komma