Online latinsk morfologi

ved

Sten Stenbæk

Substantiver 1 deklination 2 deklination 3 deklination 4 deklination 5 deklination
Adjektiver 1-2 deklination 3 deklination komparation    
Pronominer ego, tu, nos, vos suus ille, iste quis uterque
is, ea, id hic ipse quidam nihil/nemo
Verber Præsenstider aktive former sum    
passive former volo
Perfektumtider aktive former possum
passive former Liste over stærke verber
Infinitte former aktive former
passive former
Talord Unus, duo, tres        

Søgning:

Hvis du ønsker at søge i grammatikken, så anvend søgefunktionen i din webbrowser (rediger>søg) Brug også din webbrowser til at returnere til hovedmenuen

Substantivernes (navneord) deklination (bøjning).

På latin bøjes substantiver i 5 forskellige deklinationer og i 5 kasus ( 2 bøj i 6 kasus). Herunder kan du se paradigmer ( bøjningsmønstre) for de 5 forskellige deklinationer.

1 deklination ( a-stammer)

Singularis

 en ø

Nominativ

insula

Akkusativ

insulam

Genitiv

insulae

Dativ

insulae

Ablativ

insula


 


 

Pluralis

Nominativ

insulae

Akkusativ

insulas

Genitiv

insularum

Dativ

insulis

Ablativ

insulis

Ordene efter første deklination er femininum med undtagelse af ord der betegner mandlige personer, fx poeta (digter)

 

2 deklination (o-stammer)


Singularis

Maskulinum    herre Maskulinum  mark Maskulinum  dreng Neutrum   tegn
Nominativ dominus ager puer signum
Vokativ domine
 

 

 
Akkusativ dominum agrum puerum signum
Genitiv domini agri pueri signi
Dativ domino agro puero signo
Ablativ domino agro puero signo
 

pluralis


 

 

 

 
Nominativ domini agri pueri signa
Akkusativ dominos agros pueros signa
Genitiv dominorum agrorum puerorum signorum
Dativ dominis agris pueris signis
Ablativ dominis agris pueris signis

 

Ordene i 2. deklination er i reglen maskulinum. Dem, der ender på -um i nominativ er neutrum.

 

 

3 deklination (konsonant og i-stammer)


 
Konsonant stammer
 

 
I-stammer
 

Fem. Fem. Mask Mask Neutrum
Singularis stemme by (sam)tale fjende hav
Nominativ vox civitas sermo hostis mare
Akkusativ vocem civitatem sermonem hostem mare
Genitiv vocis civitatis sermonis hostis maris
Dativ voci civitati sermoni hosti mari
Ablativ voce civitate sermone hoste mari

 

 

 

 

 

 

Pluralis

 

 

 

 

 
Nominativ voces civitates sermones hostes maria
Akkusativ voces civitates sermones hostes maria
Genitiv vocum civitatum sermonum hostium marium
Dativ vocibus civitatibus sermonibus hostibus maribus
Ablativ vocibus civitatibus sermonibus hostibus maribus

Ord efter 3 konjugation kan være alle køn. Der er dog en række regler.

Ord der ender på x (cis, gis), as (atis), us(utis), do(inis), go(inis), io (ionis) og i-stammer er i reglen femininum

                         4 deklination (u-stammer)

maskulinum

neutrum

Singularis løb horn

Nominativ

cursus cornu

Akkusativ

cursum cornu

Genitiv

cursus cornus

Dativ

cursui cornui

Ablativ

cursu cornu


 

Pluralis

Nominativ

cursus cornua

Akkusativ

cursus cornua

Genitiv

cursuum cornuum

Dativ

cursibus cornibus

Ablativ

cursibus cornibus

                                        Ord efter 4 deklination er maskulinum el. neutrum

                                      5 deklination (e-stammer)

Singularis

ting

Nominativ

res

Akkusativ

rem

Genitiv

rei

Dativ

rei

Ablativ

re


 

Pluralis

Nominativ

res

Akkusativ

res

Genitiv

rerum

Dativ

rebus

Ablativ

rebus

Ord efter 5 deklination er femininum

Adjektivernes deklination

På latin bøjes adjektiverne efter 2 forskellige bøjninger: 1-2 bøj og 3 bøj. !-2 deklination bøjes om substantiver efter henholdvis 1dekl. (fem.) eller 2 dekl. (mask. og neutrum)

Adjektivernes 1-2 deklination


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ magnus magna magnum
Vokativ magne
 

 
Akkusativ magnum magnam magnum
Genitiv magni magnae magni
Dativ magno magnae magno
Ablativ magno magna magno

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominativ magni magnae magna
Akkusativ magnos magnas magna
Genitiv magnorum magnarum magnorum
Dativ magnis magnis magnis
Ablativ magnis magnis magnis

Nogle adjektiver ender i grundformen ikke på -us


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ niger nigra nigrum
Akkusativ nigrum nigram nigrum
Genitiv nigri nigrae nigri
Dativ nigro nigrae nigro
Ablativ nigro nigra nigro

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominativ nigri nigrae nigra
Akkusativ nigros nigras nigra
Genitiv nigrorum nigrarum nigrorum
Dativ nigris nigris nigris
Ablativ nigris nigris nigris

Adjektivernes 3 deklination

Bemærk at adjektiver efter 3 dekl. er i-stammer


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ acer acris acre
Akkusativ acrem acrem acre
Genitiv acris acris acris
Dativ acri acri acri
Ablativ acri acri acri

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominativ acres acres acria
Akkusativ acres acres acria
Genitiv acrium acrium acrium
Dativ acribus acribus acribus
Ablativ acribus acribus acribus

 


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ prudens prudens prudens
Akkusativ prudentem prudentem prudens
Genitiv prudentis prudentis prudentis
Dativ prudenti prudenti prudenti
Ablativ prudenti prudenti prudenti

 

 

 

 
Nominativ prudentes prudentes prudentia
Akkusativ prudentes prudentes prudentia
Genitiv prudentium prudentium prudentium
Dativ prudentibus prudentibus prudentibus
Ablativ prudentibus prudentibus prudentibus

 

Adjektivernes komparation (gradbøjning)

1-2 bøj:

Adjektiver efter 1-2  og 3 deklination gradbøjes på følgende måde:

Komparativ: Du tager adjektivet ( fx. justus), sætter det i genitiv (justi), fjerner endelsen (just-) og tilføjer -ior (justior)

Superlativ: Du tager adjektivet ( fx. gravis), sætter det i genitiv (gravis), fjerner endelsen (grav-) og tilføjer -issimus (gravissimus)

  positiv komparativ superlativ
  ordets grundform sæt ordet i genitiv og tilføj -ior sæt ordet i genitiv og tilføj -issimus
1-2 dekl. justus ( gen= justi) justior justissimus
3 dekl. gravis (gen. = gravis) gravior gravissimus

Komparativer bøjes som substantiver efter 3 bøj (kons- bøj.): Bemærk: Neutrum singularis, nom. og akk: ender på -ius

Superlativer bøjes som adjektiver efter 1-2 bøj.

Pronominer

Personlige pronominer: jeg, du, vi, I


 
jeg, mig du. dig
Nominativ ego tu
Akkusativ me te
Genitiv - -
Dativ mihi tibi
Ablativ me te

 

 

 

 
vi, os i, jer
Nominativ nos vos
Akkusativ nos vos
Genitiv - -
Dativ nobis vobis
Ablativ nobis vobis

 

Possessive pronominer: min, din, sin, vores, jeres


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Min meus mea meum
Din tuus tua tuum
Sin suus sua suum

 

 

 

 
Vores noster nostra nostrum
Jeres vester vestra vestrum

Bemærk at de possessive pronominer bøjes som adj. efter 1-2 deklination.

 

Is pronominet: han, hun, den, det


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ is ea id
Akkusativ eum eam id
Genitiv ejus ejus ejus
Dativ ei ei ei
Ablativ eo ea eo

 

 

 

 
Nominativ ii eae ea
Akkusativ eos eas ea
Genitiv eorum earum eorum
Dativ iis iis iis
Ablativ iis iis iis

 

Hic pronominet: denne


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ hic haec hoc
Akkusativ hunc hanc hoc
Genitiv hujus hujus hujus
Dativ huic huic huic
Ablativ hoc hac hoc

 

 

 

 
Nominativ hi hae haec
Akkusativ hos has haec
Genitiv horum harum horum
Dativ his his his
Ablativ his his his

 

ille-pronominet: den, hin


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ ille illa illud
Akkusativ illum illam illud
Genitiv illius illius illius
Dativ illi illi illi
Ablativ illo illa illo

 

 

 

 
Nominativ illi illae illa
Akkusativ illos illas illa
Genitiv illorum illarum illorum
Dativ illis illis illis
Ablativ illis illis illis

Som ille bøjes også iste: den(der)


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ iste ista istud
Akkusativ istum istam istud
Genitiv istius istius istius
Dativ isti isti isti
Ablativ isto ista isto

 

 

 

 
Nominativ isti istae ista
Akkusativ istos istas ista
Genitiv istorum istarum istorum
Dativ istis istis istis
Ablativ istis istis istis

 

Ipse pronominet: selv, selve


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ ipse ipsa ipsum
Akkusativ ipsum ipsam ipsum
Genitiv ipsius ipsius ipsius
Dativ ipsi ipsi ipsi
Ablativ ipso ipsa ipso

 

 

 

 
Nominativ ipsi ipsae ipsa
Akkusativ ipsos ipsas ipsa
Genitiv ipsorum ipsarum ipsorum
Dativ ipsis ipsis ipsis
Ablativ ipsis ipsis ipsis

 

Relative, indefinitte og interrogative pronomen:

Relative: som, der, hvis

Interrogative: hvem, hvis

Indefinitte: nogen, en eller anden


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ qui/quis quae quod/quid
Akkusativ quem quam quod/quid
Genitiv cujus cujus cujus
Dativ cui cui cui
Ablativ quo qua quo

 

 

 

 
Nominativ qui quae quae
Akkusativ quos quas quae
Genitiv quorum quarum quorum
Dativ quibus quibus quibus
Ablativ quibus quibus quibus

Quisque: enhver


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ quisque quaeque quidque
Akkusativ quemque quamque quidque
Genitiv cujusque cujusque cujusque
Dativ cuique cuique cuique
Ablativ quoque quaque quoque

 

 

 

 
Nominativ quique quaeque quaeque
Akkusativ quosque quasque quaeque
Genitiv quorumque quarumque quorumque
Dativ quibusque quibusque quibusque
Ablativ quibusque quibusque quibusque

 

Quidam: en vis


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ quidam quaedam quiddam
Akkusativ quendam quandam quiddam
Genitiv cujusdam cujusdam cujusdam
Dativ cuidam cuidam cuidam
Ablativ quodam quadam quodam

 

 

 

 

 

 

 

 
Nominativ quidam quaedam quaedam
Akkusativ quosdam quasdam quaedam
Genitiv quorundam quarundam quorundam
Dativ quibusdam quibusdam quibusdam
Ablativ quibusdam quibusdam quibusdam

 

Uterque: hver af to, begge


 
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ uterque utraque utrumque
Akkusativ utrumque utrumque utrumque
Genitiv utriusque utriusque utriusque
Dativ utrique utrique utrique
Ablativ utroque utroque utroque

 

 

 

 
Nominativ utrique utraeque utraque
Akkusativ utrosque utrasque utraque
Genitiv utrorumque utrarumque utrorumque
Dativ utrisque utrisque utrisque
Ablativ utrisque utrisque utrisque

 

Nemo: ingen og nihil: intet

Nominativ nemo
Akkusativ neminem
Genitiv (nullius)
Dativ nemini
Ablativ (nullo)

 

 
Nominativ nihil
Akkusativ nihil
Genitiv (nullius rei)
Dativ (nulli rei)
Ablativ (nulla rei)

 

 

Verbernes bøjning:

De fire konjugationer:

Der er på latin 4 forskellige verbalbøjninger (konjugationer): A-st, e-st, kons-+ j-st, i-st

Herunder finder du en superkort gennemgang af verbernes bøjning. Personendelser er mærket med blåt, tidsmærker med grønt.

 

Personendelser i aktiv Personendelser i passiv Personendelser i perf. Aktiv Personendelser i imperativ aktiv Personendelser i imperativ passiv
1 -o/m 1 -(o)r 1 -i - -
2 -s 2 -ris 2 -isti stamme stamme +re
3 -t 3 -tur 3 -it - -
1 -mus 1 -mur 1 -imus - -
2 -tis 2 -mini 2 -istis stamme +te stamme +mini
3 -nt 3 -ntur 3 -erunt - -

 

Med præsensstammen dannes: præsens, imperfektum, futurum (aktiv og passiv)
  1 2 3 4
Præsens indikativ a (a+o=o) e kons.o/ i, u før n o/i iu før n
Imperfektum Indikativ ba (m) ba (m) ba (m) ba (m)
Futurum Indikativ b +o/i/uu før n b+o/i/u u før n e, 1ps a e , 1ps a
 
 

 

 

 
Præsens Konjunktiv e (m) a+e=e a (m) a (m) a(m)
Imperfektum Konjunktiv infinitiv (m) infinitiv (m) infinitiv (m) infinitiv (m)
Med perfektumstammen dannes: perfektum, plusq, perf. fut. ex. (aktiv)
  1 2 3 4
Perfektum Indikativ perf. end, perf. end, perf. end, perf. end,
Plusq, perf. Indikativ era (m) era (m) era (m) era (m)
Futurum ex. Indikativ er + i , 1ps= o er + i , 1ps= o er + i , 1ps= o er + i , 1ps= o
 
 

 

 

 
Perfektum Konjunktiv eri (m) eri (m) eri (m) eri (m)
Plusq, perf. Konjunktiv isse (m) isse (m) isse (m) isse (m)
Af supinum stammen dannes perfektum, plusq. perf., fut. ex (passiv)
Bemærk; De perfektiviske tider er altid delt i 2, perf. participium + sum
1 2 3 4
Perfektum Indikativ us/a/ um etc. sum, es... us/a/ um etc. sum, es... us/a/ um etc. sum, es... us/a/ um etc. sum, es...
Plusq, perf. Indikativ us/a/ um etc. eram, eras.. us/a/ um etc. eram, eras.. us/a/ um etc. eram, eras.. us/a/ um etc. eram, eras..
Futurum ex. Indikativ us/a/ um etc. ero, eris... us/a/ um etc. ero, eris... us/a/ um etc. ero, eris... us/a/ um etc. ero, eris...
 
 

 

 

 
Perfektum Konjunktiv us/a/ um etc. sim, sis... us/a/ um etc. sim, sis... us/a/ um etc. sim, sis... us/a/ um etc. sim, sis...
Plusq, perf. Konjunktiv us/a/ um etc. essem, esses... us/a/ um etc. essem, esses... us/a/ um etc. essem, esses... us/a/ um etc. essem, esses...

 

Herunder er hele skemaet skrevet ud med eksempler


Præsenssystemet i aktiv

 
1 bøning a-st 2-bøjning e-st 3 bøjning kons.-st 4 bøjning i-st

 
Præsens indikativ Præsens indikativ Præsens indikativ Præsens indikativ
1 per sing amo Moneo scribo audio
2 per sing amas mones scribis audis
3 per sing amat monet scribit audit
1 per plur amamus monemus scribimus audimus
2 per plur amatis monetis scribitis auditis
3 per plur amant monent scribunt audiunt

 

 

 

 

 

 
Imperfektum indikativ Imperfektum indikativ Imperfektum indikativ Imperfektum indikativ
1 per sing amabam monebam scribebam audiebam
2 per sing amabas monebas scribebas audiebas
3 per sing amabat monebat scribebat audiebat
1 per plur amabamus monebamus scribebamus audiebamus
2 per plur amabatis monebatis scribebatis audiebatis
3 per plur amabant monebant scribebant audiebant

 

 

 

 

 

 
Futurum indikativ Futurum indikativ Futurum indikativ Futurum indikativ
1 per sing amabo monebo scribam audiam
2 per sing amabis monebis scribes audies
3 per sing amabit monebit scribet audiet
1 per plur amabimus monebimus scribemus audiemus
2 per plur amabitis monebitis scribetis audietis
3 per plur amabunt monebunt scribent audient

 

 

 

 

 

 
Præsens konjunktiv Præsens konjunktiv Præsens konjunktiv Præsens konjunktiv
1 per sing amem moneam scribam audiam
2 per sing ames moneas scribas audias
3 per sing amet moneat scribat audiat
1 per plur amemus moneamus scribamus audiamus
2 per plur ametis moneatis scribatis audiatis
3 per plur ament moneant scribant audiant

 

 

 

 

 

 
Impefektum konjunktiv Impefektum konjunktiv Impefektum konjunktiv Impefektum konjunktiv
1 per sing amarem monerem scriberem audirem
2 per sing amares moneres scriberes audires
3 per sing amaret moneret scriberet audiret
1 per plur amaremus moneremus scriberemus audiremus
2 per plur amaretis moneretis scriberetis audiretis
3 per plur amarent monerent scriberent audirent

 

 

 

 

 

 
Imperativ Imperativ Imperativ Imperativ
2 per sing ama mone scribe audi
2 per plur amate monete scribite audite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfektumsystemet i aktiv

 
1 bøning a-st 2-bøjning e-st 3 bøjning kons.-st 4 bøjning i-st

 
perfektum indikativ perfektum indikativ perfektum indikativ perfektum indikativ
1 per sing amavi monui scripsi audivi
2 per sing amavisti monuisti scripsisti audivisti
3 per sing amavit monuit scripsit audivit
1 per plur amavimus monuimus scripsimus audivimus
2 per plur amavistis monuistis scripsistis audivistis
3 per plur amaverunt monuerunt scripserunt audiverunt

 

 

 

 

 

 
Plusq. Perf. Indikativ Plusq. Perf. Indikativ Plusq. Perf. Indikativ Plusq. Perf. Indikativ
1 per sing amaveram monueram scripseram audiveram
2 per sing amaveras monueras scripseras audiveras
3 per sing amaverat monuerat scripserat audiverat
1 per plur amaveramus monueramus scripseramus audiveramus
2 per plur amaveratis monueratis scripseratis audiveratis
3 per plur amaverant monuerant scripserant audiverant

 

 

 

 

 

 
Fut. ex. Indikativ Fut. ex. Indikativ Fut. ex. Indikativ Fut. ex. Indikativ
1 per sing amavero monuero scripsero audivero
2 per sing amaveris monueris scripseris audiveris
3 per sing amaverit monuerit scripserit audiverit
1 per plur amaverimus monuerimus scripserimus audiverimus
2 per plur amaveritis monueritis scripseritis audiveritis
3 per plur amaverint monuerint scripserint audiverint

 

 

 

 

 

 
Perfektum konjunktiv Perfektum konjunktiv Perfektum konjunktiv Perfektum konjunktiv
1 per sing amaverim monuerim scripserim audiverim
2 per sing amaveris monueris scripseris audiveris
3 per sing amaverit monuerit scripserit audiverit
1 per plur amaverimus monuerimus scripserimus audiverimus
2 per plur amaveritis monueritis scripseritis audiveritis
3 per plur amaverint monuerint scripserint audiverint

 

 

 

 

 

 
Plusq. perf.. konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv
1 per sing amavissem monuissem scripsissem audivissem
2 per sing amavisses monuisses scripsisses audivisses
3 per sing amavisset monuisset scripsisset audivisset
1 per plur amavissemus monuissemus scripsissemus audivissemus
2 per plur amavissetis monuissetis scripsissetis audivissetis
3 per plur amavissent monuissent scripsissent audivissent

 


Præsenssystemet i passiv

 
1 bøning a-st 2-bøjning e-st 3 bøjning kons.-st 4 bøjning i-st

 
Præsens indikativ Præsens indikativ Præsens indikativ Præsens indikativ
1 per sing amor moneor scribor audior
2 per sing amaris moneris scriberis audiris
3 per sing amatur monetur scribitur auditur
1 per plur amamur monemur scribimur audimur
2 per plur amamimi monemimi scribimimi audimimi
3 per plur amantur monentur scribuntur audiuntur

 

 

 

 

 

 
imperfektum indikativ imperfektum indikativ imperfektum indikativ imperfektum indikativ
1 per sing amabar monebar scribebar audiebar
2 per sing amabaris monebaris scribebaris audiebaris
3 per sing amabatur monebatur scribebatur audiebatur
1 per plur amabamur monebamur scribebamur audiebamur
2 per plur amabamimi monebamimi scribebamimi audiebamimi
3 per plur amabantur monebantur scribebantur audiebantur

 

 

 

 

 

 
futurum indikativ futurum indikativ futurum indikativ futurum indikativ
1 per sing amabo monebo scribar audiar
2 per sing amaberis moneberis scriberis audieris
3 per sing amabitur monebitur scribetur audietur
1 per plur amabimur monebimur scribemur audiemur
2 per plur amabimimi monebimimi scribemimi audiemimi
3 per plur amabuntur monebuntur scribentur audientur

 

 

 

 

 

 
præsens konjunktiv præsens konjunktiv præsens konjunktiv præsens konjunktiv
1 per sing amer monear scribar audiar
2 per sing ameris monearis scribaris audiaris
3 per sing ametur moneatur scribatur audiatur
1 per plur amemur moneamur scribamur audiamur
2 per plur amemimi moneamimi scribamimi audiamimi
3 per plur amentur moneantur scribantur audiantur

 

 

 

 

 

 
impefektum konjunktiv impefektum konjunktiv impefektum konjunktiv impefektum konjunktiv
1 per sing amarer monerer scriberer audirer
2 per sing monereris scribereris audireris
3 per sing amaretur moneretur scriberetur audiretur
1 per plur amaremur monererur scribererur audirerur
2 per plur amaremini moneremini scriberemini audiremini
3 per plur amarentur monerentur scriberentur audirentur

 

 

 

 

 

 
præsens imperativ præsens imperativ præsens imperativ præsens imperativ
2 per sing amare monere scribere audire
2 per plur amamini monemini scribimini audmini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfektumsystemet i passiv

 
1 bøning a-st 2-bøjning e-st 3 bøjning kons.-st 4 bøjning i-st

 
perfektum indikativ perfektum indikativ perfektum indikativ perfektum indikativ
1 per sing amatus sum monitus sum scriptus sum auditus sum
2 per sing amatus es monitus es scriptus es auditus es
3 per sing amatus est monitus est scriptus est auditus est
1 per plur amati sumus moniti sumus scripti sumus auditi sumus
2 per plur amati estis monitus estis scriptus estis auditus estis
3 per plur amati sunt moniti sunt scripti sunt auditi sunt

 

 

 

 

 

 
Plusq. Perf. Indikativ Plusq. Perf. Indikativ Plusq. Perf. Indikativ Plusq. Perf. Indikativ
1 per sing amatus eram monitus eram scriptus eram auditus eram
2 per sing amatus eras monitus eras scriptus eras auditus eras
3 per sing amatus erat monitus erat scriptus erat auditus erat
1 per plur amati eramus moniti eramus scripti eramus auditi eramus
2 per plur amati eratis moniti eratis scripti eratis auditi eratis
3 per plur amati erant moniti erant scripti erant auditi erant

 

 

 

 

 

 
Fut. ex. Indikativ Fut. ex. Indikativ Fut. ex. Indikativ Fut. ex. Indikativ
1 per sing amatus ero monitus ero scriptus ero auditus ero
2 per sing amatus eris monitus eris scriptus eris auditus eris
3 per sing amatus erit monitus erit scriptus erit auditus erit
1 per plur amati erimus moniti erimus scripti erimus auditi erimus
2 per plur amati eritis moniti eritis scripti eritis auditi eritis
3 per plur amati erint moniti erint scripti erint auditi erint

 

 

 

 

 

 
Perfektum konjunktiv Perfektum konjunktiv Perfektum konjunktiv Perfektum konjunktiv
1 per sing amatus sim monitus sim scriptus sim auditus sim
2 per sing amatus sis monitus sis scriptus sis auditus sis
3 per sing amatus sit monitus sit scriptus sit auditus sit
1 per plur amati simus moniti simus scripti simus auditi simus
2 per plur amati sitis moniti sitis scripti sitis auditi sitis
3 per plur amati sint moniti sint scripti sint auditi sint

 

 

 

 

 

 
Plusq. perf.. konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv
1 per sing amatus essem monitus essem scriptus essem auditus essem
2 per sing amatus esses monitus esses scriptus esses auditus esses
3 per sing amatus esset monitus esset scriptus esset auditus esset
1 per plur amati essemus moniti essemus scripti essemus auditi essemus
2 per plur amati essetis moniti essetis scripti essetis auditi essetis
3 per plur amati essent Moniti essent Scripti essent auditi essent

 

Infinitte former:


 
1 bøning a-st 2-bøjning e-st 3 bøjning kons.-st 4 bøjning i-st
Præsens infinitiv aktiv amare monere scribere audire
Perfektum infinitv aktiv amavisse monuisse scripsisse audivisse
Futurum infinitiv aktiv amaturus esse moniturus esse scripturus esse auditurus esse
Gerundium amandum monendum scribendum audiendum
Præsens participium amans monens scribens audiens
Futurum participium amaturus moniturus scripturus auditurus
Supinum amatum monitum scriptum auditum

 

 

 

 

 
Infinitte former (passive former)
Præsens infinitiv passiv amari moneri scribi audiri
Perfektum infinitv passiv amatus esse monitus esse scriptus esse auditus esse
Futurum infinitiv passiv amatum ire monitum iri scriptum iri auditum iri
Gerundiv amandus monendus scribendus audiendus
Perfektum participium amatus monitus scriptus auditus

 

Sum: (jeg) er

    Præsens Imperfektum Futurum  
Singularis 1 pers sum eram ero  
  2 pers es eras eris  
  3 pers est erat erit  
Pluralis 1 pers sumus eramus erimus  
  2 pers estis eratis eritis  
  3 pers sunt erant erunt  
 
 

 

 

 
 
 
 
perfektum plusq. perf. fut.ex.  
Singularis 1 pers fui fueram fuero  
  2 pers fuisti fueras fueris  
  3 pers fuit fuerat fuerit  
Pluralis 1 pers fuimus fueramus fuerimus  
  2 pers fuistis fueratis fueritis  
  3 pers fuerunt fuerant fuerint  
 
 

 

 

 
 

 

 
præsens imperfektum perfektum plusq. perf.
Singularis 1 pers sim essem fuerim fuissem
  2 pers sis esses fueris fuisses
  3 pers sit esset fuerit fuisset
Pluralis 1 pers simus essemus fuerimus fuissemus
  2 pers sitis essetis fueritis fuissetis
  3 pers sint essent fuerint fuissent
 
 

 

 

 

 
  Infinitiv Præsens Perfektum Futurum
 
 
 
esse fuisse futurus esse
 

 

Possum; (Jeg) kan


 
Indikativ
 
    Præsens Imperfektum Futurum  
Singularis 1 pers possum poteram potero  
  2 pers potes poteras poteris  
  3 pers potest poterat poterit  
Pluralis 1 pers possumus poteramus poterimus  
  2 pers potestis poteratis poteritis  
  3 pers possunt poterant poterunt  
           
    perfektum plusq. perf. Fut.ex.  
Singularis 1 pers potui potueram potuero  
  2 pers potuisti potueras potueris  
  3 pers potuit potuerat potuerit  
Pluralis 1 pers potuimus potueramus potuerimus  
  2 pers potuistis potueratis potueritis  
  3 pers potuerunt potuerant potuerint  

 

 

 

 

 

 
  Konjunktiv  
    præsens imperfektum perfektum plusq. perf.
Singularis 1 pers possim possem potuerim potuissem
  2 pers possis posses potueris potuisses
  3 pers possit posset potuerit potuisset
Pluralis 1 pers possimus possemus potuerimus potuissemus
  2 pers possitis possetis potueritis potuissetis
  3 pers possint possent potuerint potuissent
           
  Infinitiv Præsens Perfektum    
    posse potuisse
 
 

volo: (jeg) vil

Præsens indikativ
 
Perfektum indikativ
1 per sing volo 1 per sing volui
2 per sing vis 2 per sing voluisti
3 per sing vult 3 per sing voluit
1 per plur volumus 1 per plur voluimus
2 per plur vultis 2 per plur voluistis
3 per plur volunt 3 per plur voluerunt
Imperfektum indikativ Plusq. Perf. Indikativ
1 per sing volebam 1 per sing volueram
2 per sing volebas 2 per sing volueras
3 per sing volebat 3 per sing voluerat
1 per plur volebamus 1 per plur volueramus
2 per plur volebatis 2 per plur volueratis
3 per plur volebant 3 per plur voluerant
Futurum indikativ Fut. ex. Indikativ
1 per sing volam 1 per sing voluero
2 per sing voles 2 per sing volueris
3 per sing volet 3 per sing voluerit
1 per plur volemus 1 per plur voluerimus
2 per plur voletis 2 per plur volueritis
3 per plur volebunt 3 per plur voluerint
Præsens konjunktiv Perfektum konjunktiv
1 per sing velim 1 per sing voluerim
2 per sing velis 2 per sing volueris
3 per sing velit 3 per sing voluerit
1 per plur velimus 1 per plur voluerimus
2 per plur velitis 2 per plur volueritis
3 per plur velint 3 per plur voluerint
Impefektum konjunktiv Plusq. perf.. konjunktiv
1 per sing vellem 1 per sing voluissem
2 per sing velles 2 per sing voluisses
3 per sing vellet 3 per sing voluisset
1 per plur vellemus 1 per plur voluissemus
2 per plur velletis 2 per plur voluissetis
3 per plur vellent 3 per plur voluissent

 

Talord (Numeralier)


 
Romertal Mængdetal Ordenstal
1 I unus,-a,-um primus, -a-,-um
2 II duo,-ae,-o secundus / alter
3 III tres, tria tertius
4 IV quattuor quartus
5 Y quinque quintus
6 VI sex sextus
7 VII septem septimus
8 VIII octo octavus
9 IX novem nonus
10 X decem decimus
11 XI undecim undecimus
12 XII duodecim duodecimus
13 XIII trédecim tertius decimus
14 XIV quattuordecim quartus decimus
15 XV quindecim quintus decimus
16 XVI sedecim sextus decimus
17 XVII septendecim seotimus decimus
18 XVIII duodeviginti duodevicecimus
19 XIX undeviginti undevicecimus
20 XX viginti vicecimus
21 XXI unus et viginti/viginti unus unus et vicecimus
22 XXII duo et viginti/viginti duo secundus et vicecimus
28 XXVIII duo de triginta duodetricesimus
29 XXIX unus de triginta undetricesimus
30 XXX triginta tricesimus
40 XL quadragesimus quadragesimus
50 L quinquaginta quinquagesimus
60 LX sexaginta sexagesimus
70 LXX septuaginta septuagesimus
80 LXXX octoginta octogesimus
90 XC nonaginta nonagesimus
100 C centum centesimus
200 CC ducenti, ae, a ducentecimus
300 CCC trecenti trecentecimus
400 CD quadringenti quadringentecimus
500 D quingenti quingentecimus
600 DC sescenti sescentecimus
700 DCC septingenti septingentecimus
800 DCCC octingenti octingentecimus
900 CM nongenti nongentecimus
1000 M mille millecimus
2000 MM duo milia bis millecimus
3000 MMM tremilia ter millecimus

 

Unus bøjes således:

  Mask. Fem. Neu.
Nom unus una unum
Akk unum unam unum
Gen unius unius unius
Dat uni uni uni
Abl uno una uno

Tallene 2 og 3 bøjes efter følgende model:

  Maskulinum Femininum Neutrum Mask./Fem Neutrum
Nom duo duae duo tres tria
Akk duo, duos duae duo tres, tris tria
Gen duorum duarum duorum trium trium
Dat duobus duabus duobus tribus tribus
Abl duobus duabus duobus tribus tribus